Zoeken Contact

EBBEN staat u terzijde voor de issues van vandaag en morgen

U wordt geconfronteerd met politiek prominent persoon, vriendelijk verzocht nog eens goed te kijken naar uw taxatie of gevraagd akkoord te gaan met een contante betaling van een transactie. Zijn wij in control? Weet de organisatie wat te doen?

Voor de zaken die niet tot morgen kunnen wachten staat EBBEN u bij. EBBEN Today voert screenings van partijen of personen waarmee u zaken doet. Vermoed u misstanden? De fraude-experts van EBBEN voeren hiernaar onderzoek uit en rapporteren op heldere wijze hun bevindingen. En met de aanbevelingen kunt u concreet aan de slag om geconstateerde tekortkomingen in de organisatie op te lossen.

EBBEN Tomorrow zorgt er voor dat u in control bent, medewerkers zich houden aan de richtlijnen van de organisatie en van toezichthouders als RICS en AFM. Met het uitvoeren van audits stellen zij vast of maatregelen effectief zijn en waar ruimte is voor verder professionalisering. Of het nu taxaties, projectontwikkeling, cultuur en gedrag, IT-beleid of compliance betreft, EBBEN Partners beschikt over specialisten die u de weg wijzen in elke situatie zodat u gerust kunt zeggen dat u in control bent.

 

Bij geschillen en integriteitsissues helpt EBBEN u liever vandaag dan morgen
EBBEN Tomorrow bevordert dat uw organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden

EBBEN Today helpt partijen in de vastgoedsector met financiële onderzoeken, fraude, geschillen en screenings. Onze team bestaat uit professionals met diverse expertises, complementair aan elkaar. We bundelen onze krachten en kunnen cliënten daardoor snel bijstaan bij zeer diverse vraagstukken.

Het binden van de juiste medewerkers of zakenpartners is van strategisch belang. De juiste persoon op de juiste plek kan zakelijk het verschil maken tussen succes en mislukking. Bij het aantrekken en behouden van personeel gaat vaak eerste de aandacht uit naar functionele criteria. Voldoet de persoon aan de juiste opleidingskwalificaties, beschikt hij of zij over de goede competenties, en past hij of zij qua persoonlijkheid in de organisatie?

Het draait volgens de visie van EBBEN bij integriteitsscreening om het beheersen van de integriteitsrisico’s van (toekomstige en huidige) medewerkers of zakelijke partners. Door de risico’s op een goede manier af te stemmen op de eisen die door de organisatie worden gesteld, kan de screening aanzienlijke toegevoegde waarde hebben. Zo verandert een screening van een kostenpost in een investering.

U krijgt een signaal dat er mogelijk sprake is van fraude in uw organisatie. Er dienen zich meteen een aantal vragen aan. Wat is er precies aan de hand? Hoe groot is de kans dat er gefraudeerd wordt?
Wat is de omvang en de mogelijke impact van de fraude?

Eén ding is zeker: ieder geval van fraude is crisis, waarbij de tijd nooit in uw voordeel werkt. Het is belangrijk om daadkrachtig op te treden maar ook de zorgvuldigheid in het oog te houden.

Met EBBEN Today krijgt u snel het overzicht en wordt de impact geminimaliseerd!

Wilt u bezit aankopen of een onderneming overnemen? En vraagt u zich af of de cijfers kloppen en wat de risico’s zijn? EBBEN Today voert onderzoek uit naar de financiële impact en maakt de risico’s voor u inzichtelijk.

Wanneer partijen een geschil hebben met een financiële component,  bestaat veelal behoefte aan een (onafhankelijke) derde die de feiten helder weergeeft of die partijen helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. In dit soort gevallen kunnen wij optreden als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur.

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. Een van de partners is gecertificeerd en RICS geaccrediteerd mediator. Hij bemiddelt tussen partijen om kwesties op een snelle, discrete en effectieve manier op te lossen.

Naast de uitdagingen van vandaag denkt EBBEN met u aan de toekomst. We ondersteunen en adviseren onze cliënten op diverse gebieden, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de toekomst.

 

ISAE 3402

Met een ISAE 3402 rapportage de betrouwbaarheid van uw organisatie aan. Hierin staan uw richtlijnen en interne procedures waaraan uw processen moeten voldoen. De rapportage is vormvrij, maar moet wel voldoen aan vastgestelde eisen. Een goede professionele beschrijving is een behoorlijke klus. Onze adviseurs helpen u hier verder mee.

NRVT

De NRVT streeft een hoge kwaliteit van taxaties na door van taxateurs die in het register staan te verlangen dat zij zich confirmeren aan de procedures en reglementen van het NRVT. Maar hoe implementeer je en bewaak je zaken als onafhankelijkheid, deskundigheid en goede dossiervoering? Zaken waarin wij ruime ervaring hebben  en u terzijde kunnen staan bij de implementatie of monitoring ervan.

RICS

RICS is een van de grootste beroepsorganisaties in de vastgoedsector met in Nederland ruim 1.000 aangesloten leden en bedrijven. In september 2019 is de RICS Professional Statement ‘Bestrijding van omkoping en corruptie, witwassen en terrorismefinanciering’ van kracht geworden. De RICS-standaard bepaalt vooral dat leden en RICS-gereguleerde bedrijven voldoende preventieve maatregelen moeten nemen. EBBEN Tomorrow begeleidt u bij de implementatie.

De corporate governancecode gaat uit van stevige controls en een onafhankelijke interne auditor die de raad van commissarissen rapporteert over de kwaliteit van het risicomanagement en de interne beheersing. Wij beschikken over een controlplan voor de vastgoedsector en kan u ondersteunen bij de implementatie en desgewenst in de uitvoering of met coaching van de interne controller.

Het onderwerp integriteit kent een aantal onderdelen die u kunt ‘afvinken’: gedragscode, meldpunt, etc. Tot zover de hardware, maar hoe staat het met het kloppende hart van uw organisatie: de mensen. Om integriteit te laten werken is het cruciaal dat men het beleid begrijpt, dat er vertrouwen bestaat in de organisatiecultuur en dat de ‘tone at the top’ klopt. Dat gaat niet vanzelf.

Helaas wordt de sector keer op keer opgeschrikt door misstanden. U bent hier wellicht van verschoond gebleven. Is daadwerkelijk alles bij u op orde? Of loopt u een onaanvaardbaar risico dat ook bij u een keer een fraude-incident plaatsvindt? Wij hebben een op de vastgoedsector gerichte frauderisicoanalyse ontwikkeld om u hierop antwoord te kunnen geven.

Soft controls zijn onmisbaar in een professionele organisatie die haar doelstellingen wilt bereiken. Bewust sturen op de kwaliteit van de soft controls verhoogt het niveau van interne beheersing. Het EBBEN Soft Control Game is hierbij een nuttig instrument.

Implementatie RICS-beroepsregel inzake corruptie en witwassen

In september 2019 is de RICS Professionele Verklaring ‘Bestrijding van omkoping en corruptie, witwassen en terrorismefinanciering’ van kracht geworden. EBBEN is een zakelijke partner van RICS. Op verzoek van RICS heeft EBBEN op 23 juni 2020 een webinar verzorgd over de nieuwe beroepsstandaard.

De nieuwe RICS-standaard bevestigt de kwetsbaarheid van de professionals in de vastgoedsector om betrokken te raken bij omkoping en corruptie, witwassen en terrorismefinanciering. In het voorwoord benadrukt Transparency International dat het belangrijk is dat de sector dit snel oppakt en preventieve maatregelen neemt.

Cosmo Schuurmans: “Ik ben ruim 20 jaar actief in de Nederlandse vastgoedsector, in verschillende functies: commissaris, bestuurder, accountant, interne auditor, mediator en consultant. Ik erken de kwetsbaarheid van de sector en het grote belang dat de sector dit snel en professioneel oppakt. De sector moet niet wachten op toezichthouders, commissarissen en accountants om ze op de vingers te tikken.”

Evert Jan Lammers: “Ruim 20 jaar werk ik nu als fraude-expert in verschillende sectoren. Daarnaast ben ik bestuurslid van Transparency International. Een sector die versneld maatregelen moet treffen, zoals de vastgoedsector, moet eerst werk maken van bewustmaking en training van haar eigen mensen. Het gaat erom dat de professionals in het veld goed leren hoe omkoping, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering kan plaatsvinden. Anders zal de gewenste gedragsverandering niet gemakkelijk van de grond komen. Alle begin is niet moeilijk: ik weet uit ervaring dat elk bedrijf in staat is om een begin te maken met bewustmaking en training van haar mensen.

EBBEN Tomorrow helpt dagelijks organisaties om hun structuren en systemen op orde te brengen zodat de professionals goed in staat zijn om illegale praktijken snel te herkennen en buiten de deur te houden.”

RICS Webinar  o.a. door Evert-Jan Lammers en Cosmo Schuurmans

RICS heeft een nieuwe beroepsregel uitgebracht ter bestrijding van omkoping, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering. Van belang voor elke vastgoedprofessional!!! Bekijk hier het webinar.

Wilt u ook ondersteuning bij de implementatie van de recent uitgebrachte beroepsregel? Neem contact met Cosmo op.

Bel met Cosmo Mail met Cosmo

Soft controls

We kennen verschillende interne beheersingsinstrumenten. Die kunnen we weer opdelen in twee categorieën: hard- en soft-controls. Hard controls zijn de tastbare maatregelen om doelstellingen van de organisatie te bereiken. Bijvoorbeeld beleid en procedures, organisatiestructuur, systemen en planning & control.

Het realiseren van succes binnen organisaties met alleen hard-controls lukt vrijwel nooit. Aspecten als motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, normen en waarden zijn minimaal net zo belangrijk. Deze aspecten komen vaak voort uit zaken als bedrijfscultuur en die cultuur heeft weer grote invloed op het gedrag.  Deze aspecten noemen we soft-controls.

Met een soft control audit krijgt u inzicht in welke soft controls voor uw organisatie van belang zijn en in welke mate deze soft controls aanwezig zijn. EBBEN Partners heeft een beproefd model ontwikkeld, gebaseerd op het model van prof. Muel Kaptein.

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Regelmatig een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen en EBBEN inzichten? Laat uw e-mailadres achter, dan ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.