EBBEN Partners is een onafhankelijk kantoor in de zakelijke markt. Onze accountants, consultants, data experts en juristen hebben hun krachten gebundeld op een drietal belangrijke servicegebieden:

 • Financieel onderzoek;
 • Consulting in governance, risk en compliance;
 • Ondersteuning bij geschillen en rechtspraak.

Wij combineren complementaire expertises met sectorgerichte services tot unieke oplossingen zoals:

 • Bewustwordingsprogramma integriteit;
 • Klokkenluidersmeldpunt;
 • Achtergrondonderzoek sleutelfunctionarissen of zakelijke partners;
 • Frauderisicoanalyse;
 • Bijzonder onderzoek onregelmatigheden;
 • Implementatie ISAE 3402;
 • Implementatie NRVT-vereisten;
 • Interne audit;
 • Risicomanagement bij projectontwikkeling;
 • Beoordeling kwaliteit managementrapportage;
 • Mediation bij zakelijke geschillen.

Onze gecombineerde diensten vormen een succesvolle oplossing voor professionalisering bij vastgoedorganisaties.

BEWUSTWORDINGSPROGRAMMA INTEGRITEIT

Het onderwerp integriteit kent een aantal onderdelen die u kunt ‘afvinken’: gedragscode, meldpunt, etc. Tot zover de hardware, maar hoe staat het met het kloppende hart van uw organisatie: de mensen. Om integriteit te laten werken is het cruciaal dat men het beleid begrijpt, dat er vertrouwen bestaat in de organisatiecultuur en dat de ‘tone at the top’ klopt. Dat gaat niet vanzelf.

Meer lezen over bewustwordingsprogramma integriteit

KLOKKENLUIDERSMELDPUNT

Vanaf 1 juli 2016 is iedere organisatie met meer dan 50 medewerkers verplicht om een meldpunt voor misstanden in te richten. Wat kom daar allemaal bij kijken en wat moet u met de meldingen? Zijn uw protocollen hiertoe op orde? Wat kan een vertrouwenspersoon doen? Wij hebben ruime ervaring met de beantwoording van deze vragen en ondersteuning van onze klanten op dit vlak.

ACHTERGRONDONDERZOEKEN

U leeft niet op een eiland. Met tal van partijen worden verbindingen aangegaan. Denk aan leveranciers, ketenpartners, tegenpartijen bij vastgoedtransacties, maar ook huurders en medewerkers. Wij zijn uw partner om de betrouwbaarheid van deze partijen te onderzoeken en te beoordelen. Samen bespreken we de aanpak en diepgang van het onderzoek.

Meer lezen over achtergrondonderzoeken

FRAUDERISICOANALYSE

Helaas wordt de sector keer op keer opgeschrikt door misstanden. U bent hier wellicht van verschoond gebleven. Is daadwerkelijk alles bij u op orde? Of loopt u een onaanvaardbaar risico dat ook bij u een keer een fraude-incident plaatsvindt? Wij hebben een op de vastgoedsector gerichte frauderisicoanalyse ontwikkeld om u hierop antwoord te kunnen geven.

Meer lezen over frauderisicoanalyse

BIJZONDER ONDERZOEK

Ondanks alle maatregelen kan het toch een keer misgaan. U krijgt een signaal van onregelmatigheden in de organisatie. Mensen van wie u het niet had verwacht. Is het loos alarm of is er toch meer aan de hand? Zorgvuldigheid en expertise, maar ook daadkracht is geboden. U wilt het uit handen geven, maar grip houden op het proces. Wij staan u bij in zwaar weer.

IMPLEMENTATIE ISAE 3402

Na SAS 70 toont u met een ISAE 3402 rapportage de betrouwbaarheid van uw organisatie aan. Hierin staan uw richtlijnen en interne procedures waaraan uw processen moeten voldoen. De rapportage is vormvrij, maar moet wel voldoen aan vastgestelde eisen. Een goede professionele beschrijving is een behoorlijke klus. Onze adviseurs helpen u hier verder mee.

IMPLEMENTATIE NRVT-VEREISTEN

De NRVT streeft een hoge kwaliteit van taxaties na door van taxateurs die in het register staan te verlangen dat zij zich confirmeren aan de procedures en reglementen van het NRVT. Maar hoe implementeer je en bewaak je zaken als onafhankelijkheid, deskundigheid en goede dossiervoering? Zaken waarin wij ruime ervaring hebben  en u terzijde kunnen staan bij de implementatie of monitoring ervan.

INTERNE AUDIT

De gewijzigde corporate governancecode gaat uit van stevige controls en een onafhankelijke interne auditor die de raad van commissarissen rapporteert over de kwaliteit van het risicomanagement en de interne beheersing. Wij beschikken over een controlplan voor de vastgoedsector en kan u ondersteunen bij de implementatie en desgewenst in de uitvoering of met coaching van de interne controller.

RISICOMANAGEMENT BIJ PROJECTONTWIKKELING

Nieuwbouw en renovatie is na de dip weer in alle hevigheid losgebarsten. Echter de gevolgen van de vastgoedcrisis liggen nog vers in het geheugen. Hoe voorkomt u ongewenste afboekingen en houdt u zicht op de beheersing van de risico’s in de portefeuille? Een gestructureerde en eensluidende risicoanalyse van uw projecten geeft u inzicht in de ontwikkeling van het risicoprofiel. Acties worden besproken om de risico’s te beheersen en monitoren.

KWALITEIT FINANCIËLE STUKKEN

Begrotingen en periodieke rapportages zijn voor de directie en de raad van commissarissen onmisbare documenten voor adequate sturing en beheersing van de activiteiten. Wat is de kwaliteit van deze documenten waarop belangrijke beslissingen worden gebaseerd? Wij hebben de expertise om de betrouwbaarheid ervan vast te stellen.

MEDIATION

Waar overeenkomsten worden gesloten kunnen ook geschillen ontstaan. Wanneer de gemoederen hoog oplopen kunt u naar de rechter stappen. Of kunt u met behulp van mediation plooien gladstrijken en gezamenlijk weer een succesvolle toekomst tegemoet zien? Mediation is een vorm van risicomanagement. U bepaalt mede de oplossing voor het geschil.

Lees hier meer over zakelijke mediation

WAAROM EBBEN?

Wij kennen de vastgoedsector en de sectoren waarmee zij samenwerken. Hierdoor kunnen wij ons snel verplaatsen in de kwesties die tussen partijen spelen. Dit in combinatie met de passie van onze professionals  kunnen wij organisaties laten excelleren.

Bel voor meer informatie met Cosmo Schuurmans, partner bij EBBEN Partners, 06-46236606.

Site by Merkelijkheid.nl