De ambitie van EBBEN Partners is om ook innoverend en vernieuwend te zijn op het terrein van trainingen. EBBEN biedt een aantrekkelijke aanvulling op de bestaande programma’s van universiteiten en grote advieskantoren voor bestuurders en toezichthouder. Oordeelt u zelf.

Expert in integriteit

Onze partners en deskundigen hebben een ruime ervaring met het geven van trainingen: ‘in company’, public- en business schools. Daarbij grijpen wij terug naar de vele casussen uit onze gevarieerde praktijk. Een casus maakt het zowel gemakkelijk als levendig om kennis over te brengen en vaardigheden aan te leren.

 

In house – 1 dagdeel

Bestemd voor RvC, RvB en managers.

Enkele participerende colleges over het ontwikkelen en implementeren van een integriteitbeleidsplan (gezamenlijke visie op integriteit, anti-fraudebeleid, veilig werkklimaat, gewenste omgangsvormen, etc.). Deelname door een lid van de RvC is zeer zinvol.

In house – 1 dagdeel

Een spannende helikoptervlucht over het leiderschapslandschap van de 21ste eeuw. Onze tijd vraagt om een fundamentele vernieuwing. De besturingssystemen waarmee we onze organisaties inrichten en veranderen. Zelfsturing en zelforganisatie komen steeds meer in de picture. Hoe zorgen we dat we in control kunnen samenwerken en dat we het volle potentieel van iedereen in de organisatie inzetten?

Hoe wordt iedereen leider in zijn/haar rol? Hoe distribueren we macht? Hoe organiseren we een systeem waarin iedereen een gelijkwaardige stem heeft? Waarbij dezelfde duidelijke spelregels gelden voor iedereen. Waarbij iedereen aanspreekbaar is en anderen aanspreekt. Waarbij we goed voor onszelf zorgen én onderdeel zijn van een groter geheel. Waar we opschalen zonder toename van bureaucratie. Waar we doorlopende, snelle, veilige, en betrouwbare verandering in kleine stappen zetten. Waar het eigenaarschap optimaal is georganiseerd. En: waar we in control zijn doordat het zelfherstellende vermogen in de organisatie op orde is.

Open inschrijving en in company -1 dagdeel

Bestemd voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden.

Een studiemiddag die inhaakt op veranderingen in vorm van leiderschap, vermindering van regels en delegeren verantwoordelijkheid. Morele autonomie is een belangrijke basis om integere beslissingen te nemen. Een vraagstuk bespreekbaar maken voordat wordt gehandeld is verstandig, maar niet eenvoudig. Nog moeilijker is om een collega aan te spreken als hij of zij ongewenst gedrag of noncompliant gedrag vertoont. Maar de meeste ernstige incidenten waar wij dagelijks kennis van nemen via de media, zouden nooit een incident zijn geworden als de elementen morele autonomie, bespreekbaar en aanspreekbaar goed ontwikkeld waren geweest in de organisatie.

Open inschrijving en in house – 1 dagdeel

In navolging van Transparency International besteedt EBBEN Academy aandacht aan het thema Jeugd en integriteit door het organiseren van een workshop bestemd voor managers en medewerkers die tieners mogen/moeten opvoeden of aansturen.

Hoe bevorder je morele autonomie van de jeugd? Hoe maak je opgroeiende tieners weerbaarder voor ‘stressful life events’ zoals bijvoorbeeld pesten, afpersing, loverboys en stress. Hoe maak je problemen bespreekbaar. Hoe kunnen tieners elkaar steunen?

Een maatschappelijk relevante training die ook nog een opbrengst heeft voor de organisatie: minder problemen thuis, betekent meer concentratie op het werk. Werkgevers investeren daar soms graag in.

In company – 1 dag

Bestemd voor OR-teams.

De ondernemingsraad (OR) heeft belang bij een cultuur waarin integriteit op een hoog niveau aanwezig is. Welke rol kan de OR spelen als het gaat om integriteithandhaving en integriteitbevordering? Hoe kan de OR het managementteam ondersteunen en prikkelen? Welke ‘early warning systems’ zijn er? Welke belangenconflicten liggen op de loer? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders. De studiedag is interactief, biedt inzicht in de materie mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Omdat het thema ‘integriteit’ centraal staat zullen de inzichten en discussies leiden tot een versterking van het team.

Ter voorbereiding van de studiedag vindt een gesprek met de voorzitter van de OR plaats.

Open inschrijving – 1 dagdeel

Bestemd voor General Counsel, compliance officer, bedrijfsjuristen

Een datalek, een tip vanuit de organisatie, of een geval van heterdaad: allemaal aanleidingen om een intern onderzoek te overwegen. Wat zijn de voor- en nadelen van het houden van intern onderzoek? Welke soorten onderzoek kun je zelf verrichten, en welke zeker niet? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het onderzoeken van data? Wat is de relatie van het interne onderzoek met de eventuele rechtszaak? Privacy-aspecten? Communicatie intern? Extern?

Deze studiemiddag wordt geleid door een multidisciplinair team van forensische onderzoekers en advocaten.

In company – 2 dagdelen/1 dag

Bestemd voor (interne) onderzoekers

In vervolg op de studiemiddag Intern onderzoek: Overwegingen en strategie komt in deze workshop de aanpak en de uitwerking daarvan alsmede de rapportering aan de orde. Een praktisch gerichte workshop: hoe houdt je interviews, welke feiten (dieper) onderzoeken, dossiervorming, wederhoor, en vooral: wat en hoe rapporteren.

Gegeven door forensische accountants en data experts.

Wat houdt het begrip integriteit in? Wat betekent het voor onze organisatie? Hoe kan je integriteit aansturen? Hoe kan je als toezichthouder prettig dromen over integriteit?

Een op de organisatie toegesneden in house workshop van 2 à  3 uur voor de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC).

Een workshop voor de leden van RvB en – een of meer leden van – RvC. Als onderdeel van een ‘heisessie’, of als start van een reguliere vergadering. Kort en krachtig.

Hebben de leden van het gezelschap wel dezelfde beelden en inhoud voor ogen als het over integriteit gaat?

 • Wat te doen met de verschillen?
 • Vertaling naar de activiteiten en doelstellingen van de organisatie?
 • Risico’s en kosten en baten en lasten?
 • Integriteitbeleidsplan?
 • Vangrails?
 • Dilemma’s;
 • Rolverdeling RvC, RvB, Legal, Compliance, HR.

‘Bestuurders en toezichthouders, u kunt genieten van uw nachtrust’

‘Juridische risico’s zijn niet het eigendom van de juristen’

Denken in termen van risico’s is eigen aan het werk van juristen. Begrippen uit het enterprise risk-management, zoals de systematiek van COSO, lines of defense, het onderscheid tussen strategische en operationele risico’s, het herkennen van omgevingsfactoren, zoals de cultuur in de organisatie voegen instrumenten toe waarmee juristen hun werk effectiever kunnen verrichten. Een training voor general counsel, interne bedrijfsjurist en bedrijfsrechtelijke advocaten.

Systematisch juridisch risicomanagement, dat aansluit bij het door de organisatie gehanteerde risicomanagementsysteem,  heeft de volgende voordelen:

 •  Juristen hanteren hetzelfde systeem en dezelfde begrippen als de risk managers;
 • De juridische risico’s worden beter zichtbaar voor de organisatie;
 • De maatregelen voor het beheersen van juridische risico’s worden in samenspraak met anderen in de organisatie ontwikkeld en zijn daardoor beter geborgd;
 • De verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen voor de juridische risico’s en voor het treffen van beheersingsmaatregelen wordt helder gemaakt;
 • Juridische risico’s kunnen proactiever worden beheerst.

De training is geschikt voor  general counsel, interne bedrijfsjurist en bedrijfsrechtelijke advocaten die zich beter willen kunnen verstaan met hun cliënten. De onderwijsvorm is voor een belangrijk deel interactief. Er vindt – telefonisch – een individueel intakegesprek met iedere deelnemer plaats om het programma beter te laten aansluiten bij de behoeften van de deelnemers. Deelnemers brengen praktijksituaties in, waarvoor de deelnemers een plan van aanpak (voorstel, analyse en stappenplan) gaan uitwerken.

Programma

 1. Inleiding risicomanagement;
 2. Enterprise risk management (COSO-model);
 3. Juridische risico’s;
 4. Compliance risico’s;
 5. Intermezzo: zelfscan juridisch risicomanagement;
 6. Begrippen risicomanagement toegespitst op juridische en compliance risico’s (praktijkvoorbeelden);
 7. De stappen van COSO, toegespitst op juridische en compliance risico’s;
 8. Omgevingsfactoren, zoals de cultuur in de organisatie, en de rol van de jurist daarbij;
 9. Competenties voor juristen;
 10. Toepassing in uw praktijk: analyse en beheersing van een praktijkprobleem uit uw werkomgeving;

 

In de Summerschool FRM delen wij onze ervaring met u betreffende het ontwikkelen en invoeren van effectief anti-fraudebeleid. Vooraf ontvangt u het studieboek ‘Summerschool FRM’ dat moet worden bestudeerd ter voorbereiding.

De Summerschool FRM is gebaseerd op de internationale richtlijn ‘Managing the business risk of fraud’ die is ontwikkeld door ACFE, AICPA en IIA Inc. Deze sluit onder andere aan bij COSO2 en bij de IIA practice guide ‘Internal auditing and fraud’. Ook deze documenten worden verstrekt tijdens het programma.

De Summerschool FRM is gestructureerd rond een grote fraudecasus. De deelnemers worden begeleid bij de uitwerking van de casus in vijf stappen: (1) Fraud risk governance (2) Fraud risk assessment (3) Fraud prevention (4) Fraud detection (5) Fraud response.

Tell me and I will forget, teach me and I may remember, involve me and I will learn

(Chinese proverb)

Na afloop van de Summerschool FRM bent u in staat om zelfstandig een degelijk fraud risk governance te ontwerpen en in te voeren en begrijpt u de werking, het belang en de onderlinge samenhang van de bouwstenen.

Waarom drie dagen?

 • In drie uur kunt u slechts een toelichting krijgen op de methode, maar kunt u niet uitgebreid doorvragen noch iets aanleren;
 • In drie weken hebt u weliswaar meer aangeleerd maar mag u zich nog steeds geen specialist noemen. Hiervoor bestaan opleidingen van een jaar die u het best kunt volgen in combinatie met uw werk of een praktijkstage;
 • Drie dagen is ‘the best of both worlds’.
Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.