Zoeken Contact

EBBEN Academy

Het trainingsaanbod van EBBEN Academy sluit aan bij de service lines van EBBEN Partners.

De trainers spreken vanuit hun dagelijkse praktijk. Het thema integriteit verbindt alle workshops en ook de trainers.

Opleiding Fraude Champions in accountantsorganisaties

Experts als trainer

 • De deelnemers krijgen les van een multidisciplinair team van ervaren trainers, die tevens onderzoeker of consultant bij EBBEN Partners zijn.
 • De trainers hebben brede ervaring op hoog niveau in publieke en private sector.

De workshops sluiten 1-op-1 aan bij hun dagelijkse praktijk.

 

Onderzoek en forensische diensten

 

EBBEN verzorgt inhouse trainingen over het omgaan met corruptierisico’s tijdens de accountantscontrole, bij diverse accountantsorganisaties. We overlopen de typische corruptierisico’s voor landen, bedrijfsprocessen en sectoren. De trainers zijn Evert Jan Lammers RA, Wim Getkate RA en Tjade de Vries, allen van EBBEN. 

Open inschrijving – 1 dagdeel

Bestemd voor General Counsel, compliance officer, bedrijfsjuristen

Een datalek, een tip vanuit de organisatie, of een geval van heterdaad: allemaal aanleidingen om een intern onderzoek te overwegen. Wat zijn de voor- en nadelen van het houden van intern onderzoek? Welke soorten onderzoek kun je zelf verrichten, en welke zeker niet? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het onderzoeken van data? Wat is de relatie van het interne onderzoek met de eventuele rechtszaak? Privacy-aspecten? Communicatie intern? Extern?

Deze studiemiddag wordt geleid door een multidisciplinair team van forensische onderzoekers en advocaten.

In company – 2 dagdelen/1 dag

Bestemd voor (interne) onderzoekers

In vervolg op de studiemiddag Intern onderzoek: Overwegingen en strategie komt in deze workshop de aanpak en de uitwerking daarvan alsmede de rapportering aan de orde. Een praktisch gerichte workshop: hoe houd je interviews, welke feiten (dieper) onderzoeken, dossiervorming, wederhoor, en vooral: wat en hoe rapporteren.

Gegeven door forensische accountants en data experts.

 In deze tweedaagse training gaan wij onder meer in op: 

 1. Het begrip integriteit en morele oordeelsvorming;  
 2. De toegevoegde waarde van integriteit en morele oordeelsvorming voor de organisatie en haar medewerkers;  
 3. Integriteit als onderdeel van een professioneel werkproces;  
 4. Morele aspecten in de werkomgeving herkennen, onderzoeken en bespreken; 
 5. Het omgaan met vragen over integer handelen, het nemen van beslissingen en het verantwoorden van keuzes.  

Wilt u meer informatie over de training Integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor. 

Download hier de leaflet

In house – 1 dag

Voor financials die te maken hebben met zorgverleners (vanuit de semi- publieke sector zoals bijvoorbeeld gemeentes of vanuit zorgkantoren) die willen leren van de zorgen om de zorg. In deze training richten wij ons op het herkennen van fraude bij zorgverleners: de detectie èn de mogelijkheden tot preventie.

EBBEN Academy verzorgt al enkele jaren in-house trainingen voor middelgrote en kleine accountantsorganisaties die geen eigen Forensic Services afdeling hebben. In 2023 zetten we de deur open voor een training gericht op accountantsorganisaties die Fraude Champions gaan opleiden.

Fraude Champions brengen de accountantsorganisatie naar een hoger niveau op gebied van frauderisico’s bij klanten. Het programma is er voor externe accountants met controleklanten in de publieke sector, private sector en non-profit sector. De opleiding is gericht op de hele versterkingsoperatie van het kantoor: niet alleen de kennis van fraude maar ook de vaardigheid om de verbeteringen te bereiken.

Het programma wordt verzorgd door ervaren forensisch accountants van EBBEN Partners. De Trainers zijn drs. Evert Jan Lammers RA RFA, drs. Vincent Steenbakkers RA RV en Wim Getkate RA. Zij worden ondersteund door verschillende vakspecialisten van EBBEN.

Bekijk hier het opleidingsprogramma.

Audit, risicomanagement en compliance

 

In deze driedaagse training behandelen wij onder meer de volgende onderwerpen: 

 1. De belangrijkste principes van integriteit, gedrag en morele oordeelsvorming;  
 2. De integriteitsinfrastructuur, het regelgevend kader en de principes rond het melden van integriteitsschendingen;  
 3. Oefenen met en reflecteren op dilemma’s over integer gedrag; 
 4. Leren hoe je een collega (een-op-een) naar een hoger niveau kunt brengen;  
 5. Leren hoe je positie als integriteitsfunctionaris samenhangt met de posities van andere professionals binnen de organisatie; 
 6. Leren hoe je een bewustwordings- en trainingsprogramma, een coaching programma en een integriteitstraining ontwikkelt en invoert.    

Wilt u meer informatie over de training Faciliteren en stimuleren van integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor.

Download hier de leaflet

In house – 1 dagdeel

Bestemd voor RvC, RvB en managers.

Enkele participerende colleges over het ontwikkelen en implementeren van een integriteitbeleidsplan (gezamenlijke visie op integriteit, anti-fraudebeleid, veilig werkklimaat, gewenste omgangsvormen, etc.). Deelname door een lid van de RvC is zeer zinvol.

Deze training is er voor financials die te maken hebben met zorgverleners (zoals vanuit gemeentes of zorgkantoren en ook vanuit de sociale recherche of zorgverzekeraars).

Open inschrijving en in company -1 dagdeel

Bestemd voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden.

Een studiemiddag die inhaakt op veranderingen in vorm van leiderschap, vermindering van regels en delegeren verantwoordelijkheid. Morele autonomie is een belangrijke basis om integere beslissingen te nemen. Een vraagstuk bespreekbaar maken voordat wordt gehandeld is verstandig, maar niet eenvoudig. Nog moeilijker is om een collega aan te spreken als hij of zij ongewenst gedrag of noncompliant gedrag vertoont. Maar de meeste ernstige incidenten waar wij dagelijks kennis van nemen via de media, zouden nooit een incident zijn geworden als de elementen morele autonomie, bespreekbaar en aanspreekbaar goed ontwikkeld waren geweest in de organisatie.

In company – 1 dag

Bestemd voor OR-teams.

De ondernemingsraad (OR) heeft belang bij een cultuur waarin integriteit op een hoog niveau aanwezig is. Welke rol kan de OR spelen als het gaat om integriteithandhaving en integriteitbevordering? Hoe kan de OR het managementteam ondersteunen en prikkelen? Welke ‘early warning systems’ zijn er? Welke belangenconflicten liggen op de loer? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders. De studiedag is interactief, biedt inzicht in de materie mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Omdat het thema ‘integriteit’ centraal staat zullen de inzichten en discussies leiden tot een versterking van het team.

Ter voorbereiding van de studiedag vindt een gesprek met de voorzitter van de OR plaats.

In house – 1 dagdeel

Een spannende helikoptervlucht over het leiderschapslandschap van deze tijd. Onze tijd vraagt om een fundamentele vernieuwing. De besturingssystemen waarmee we onze organisaties inrichten en veranderen. Zelfsturing en zelforganisatie komen steeds meer in de picture. Hoe zorgen we dat we in control kunnen samenwerken en dat we het volle potentieel van iedereen in de organisatie inzetten?

Hoe wordt iedereen leider in zijn/haar rol? Hoe distribueren we macht? Hoe organiseren we een systeem waarin iedereen een gelijkwaardige stem heeft? Waarbij dezelfde duidelijke spelregels gelden voor iedereen. Waarbij iedereen aanspreekbaar is en anderen aanspreekt. Waarbij we goed voor onszelf zorgen én onderdeel zijn van een groter geheel. Waar we opschalen zonder toename van bureaucratie. Waar we doorlopende, snelle, veilige, en betrouwbare verandering in kleine stappen zetten. Waar het eigenaarschap optimaal is georganiseerd. En: waar we in control zijn doordat het zelfherstellende vermogen in de organisatie op orde is.

Wat houdt het begrip integriteit in? Wat betekent het voor onze organisatie? Hoe kan je integriteit aansturen? Hoe kan je als toezichthouder prettig dromen over integriteit?

Een op de organisatie toegesneden in house workshop van 2 à  3 uur voor de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC).

Een workshop voor de leden van RvB en – een of meer leden van – RvC. Als onderdeel van een ‘heisessie’, of als start van een reguliere vergadering. Kort en krachtig.

Hebben de leden van het gezelschap wel dezelfde beelden en inhoud voor ogen als het over integriteit gaat?

 • Wat te doen met de verschillen?
 • Vertaling naar de activiteiten en doelstellingen van de organisatie?
 • Risico’s en kosten en baten en lasten?
 • Integriteitbeleidsplan?
 • Vangrails?
 • Dilemma’s;
 • Rolverdeling RvC, RvB, Legal, Compliance, HR.

‘Bestuurders en toezichthouders, u kunt genieten van uw nachtrust’

Waardering, geschiloplossing en herstructurering

 

In het bedrijfsleven heeft iedereen met cijfers te maken. Of het nu gaat om het leiden van een bedrijf of een organisatie of om het adviseren van bestuurders en ondernemers bij (juridische) geschillen, het onderzoeken van onregelmatigheden of vermoedens van fraude of het herstructureren van een bedrijf. Soms gaat het om een direct financieel belang. Het gaat niet alleen om het doorgronden van de onderdelen van de jaarrekening. Bijvoorbeeld een beter begrip van kasstromen, helpt u ook om het businessmodel van het bedrijf of organisatie beter te begrijpen. Het kunnen analyseren en doorgronden van financiële cijfers is dan van essentieel belang. Ook voor specialisten die geen financiële achtergrond hebben.

Inhoudsopgave op hoofdlijnen:

 1. Hoe heeft u te maken (gehad) met financiële cijfers?
 2. Inhoud, begrip en werking van de Jaarrekening
 3. Procedures, juridische- en fiscale context
 4. Casuïstiek
 5. Key take aways die u niet mag missen

Wij verzorgen de training “Financiële cijfers doorgronden voor niet-financials”. De trainers zijn Jan Willem van Hunnik en Vincent Steenbakkers. Zij worden ondersteund door een team van specialisten van EBBEN.

 

 

Als het gaat om een zakelijk geschil en bedrijfswaardering dan liggen er diverse valkuilen op de loer. Deze gaan vaak veel verder dan het kunnen beschikken over gedegen (financiële) basisinformatie, het tijdig (laten) communiceren door de stakeholders en het maken van de juiste werkafspraken. Denk hier bijvoorbeeld aan aandeelhoudersgeschillen, uitkoop van aandeelhouders, integratievraagstukken. Wij verzorgen onder andere trainingen voor juristen, fiscalisten, accountants, (bedrijfsovername-)adviseurs en ondernemers om hen een inzicht te geven in de problemen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. Wij delen kennis en geven praktische handvatten, welke de deelnemer in staat stelt om zijn of haar cliënt nog beter van dienst te kunnen zijn.

Inhoudsopgave op hoofdlijnen:

 1. Bent u betrokken (geweest) bij een zakelijk geschil met impact op de waarde van het bedrijf?
 2. Definities van zakelijke geschiloplossing en bedrijfswaardering
 3. Werkproces
 4. Casuïstiek
 5. Key take aways die u niet mag missen.

Wij verzorgen de training “Valkuilen bij zakelijke geschiloplossing en bedrijfswaardering”. Voor in-house trainingen maken wij een programma op maat. De trainers zijn Jan Willem van Hunnik en Vincent Steenbakkers. Zij worden ondersteund door een team van specialisten van EBBEN.

Bij elk fusie-of bedrijfsovernameproces speelt integriteit een cruciale rol. Opereren de partijen te goeder trouw, wordt alle informatie tijdig en juist gedeeld, hoe wordt door adviseurs omgegaan met belangentegenstellingen? Integriteitsrisico’s bij een overnametransactie worden in bepaalde gevallen gemakkelijk over het hoofd gezien. Wij verzorgen de training “Integriteit bij een fusie en bedrijfsovername traject”. Dat doen wij onder andere voor juristen, fiscalisten, accountants,  (bedrijfsovername-)adviseurs en ondernemers die regelmatig te maken hebben met bedrijfsovernames.

Inhoudsopgave op hoofdlijnen:

 1. Welke ervaring heeft u met integriteit inzake bedrijfsovername?
 2. Het bedrijfsovername traject en definitie van integriteitsrisico
 3. Belang van integriteits-risicoanalyse
 4. Werkproces
 5. Casuïstiek
 6. Key take aways die u niet mag missen.

Voor in-house trainingen maken wij een programma op maat. De trainers zijn Jan Willem van Hunnik en Vincent Steenbakkers. Zij worden ondersteund door een team van specialisten van EBBEN.

In een tijd waarin veel bedrijven en organisaties moeite hebben om aan hun (financiële) verplichtingen te voldoen is extra kennis rondom zwaar weer situaties bij MKB-ondernemingen  van groot belang. Als beslisser of adviseur wil je graag zwaar weer situaties tijdig herkennen en erkennen. Voor veel bedrijven in zwaar weer is het van belang om snel te handelen. Snelheid kan worden vertaald naar zorgvuldig en adequaat handelen in dagen of weken, om te voorkomen dat een bedrijf of organisatie in een faillissement terecht komt.  Wij verzorgen de training “Herkennen en voorkomen van zwaar weer situaties bij MKB-ondernemingen”. Dat doen wij onder andere voor ondernemers, bestuurders en adviseurs.

Inhoudsopgave op hoofdlijnen:

 1. Uw ervaringen met bedrijf of organisatie in zwaar weer
 2. Definitie zwaar weer en (h)erkennen van de situatie
 3. Actieplan
 4. Risico’s en knelpunten
 5. Casuïstiek
 6. Key take aways die u niet mag missen.

Voor in-house trainingen maken wij een programma op maat. De trainers zijn Jan Willem van Hunnik en Vincent Steenbakkers. Zij worden ondersteund door een team van specialisten van EBBEN.

Onderscheidend

EBBEN Academy onderscheidt zich door maatwerk.

 • Voorafgaand aan elke training voeren wij een intakegesprek met elke deelnemer of opdrachtgever, zodat rekening kan worden gehouden met de (leer-)wensen.
 • Er is sprake van interactieve en case-based learning.
 • Binnen 6 maanden volgt er een opfrisworkshop voor een update met een vragenuur.
 • De trainingen kunnen fysiek, online en hybride worden aangeboden. Online-trainingen verzorgen wij vanuit onze studio in Hilversum. Voor fysieke en hybride trainingen maken wij gebruik van de trainingscentra van BCN op toplocaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Eindhoven.

Voor de in-house trainingen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


  Ik wil terug gebeld worden

  Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.