Zoeken Contact

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

De vraagstukken die onze opdrachtgevers doorgaans aan ons voorleggen, hebben vaak betrekking op een combinatie van aspecten waar de opdrachtgever over wenst te worden geadviseerd en een urgent vraagstuk moet worden opgelost. Dat begint vaak bij het inventariseren van deze aspecten, het formuleren van de probleemstelling en het opstellen van een helder plan van aanpak. In deze publicatie bespreken we hoe dat in zijn werk kan gaan bij een opdracht als partijdeskundige bij een juridisch geschil.

Toegevoegde waarde van EBBEN als een partijdeskundige

In een van haar service lines biedt EBBEN oplossingen voor vraagstukken op het gebied van bedrijfswaarderingen, zakelijke geschillen en herstructureringen. Onze opdrachtgevers zijn onder andere advocaten, bestuurders en ondernemers in het MKB (plus) segment, accountants en fiscalisten. Maar EBBEN werkt ook in opdracht van de Gerechtshoven en de Rechtbanken, al dan niet op voordracht van één of meerdere partijen.

Als het gaat om een opdracht als partijdeskundige dan heeft deze vaak betrekking op één of meerdere aspecten van onze dienstverlening. Het gaat om één of meerdere aspecten waar een rechter zekerheid over wenst te verkrijgen. Dat begint in veel gevallen bij het verzamelen en rapporteren van informatie over de partijen die betrokken zijn, hun vorderingen en de eventuele verweren.

Casus

De aanleiding voor de opdracht is een geschil tussen twee handelsondernemingen. Tijdens de gerechtelijke procedure besluiten de partijen om één partijdeskundige voor te dragen die de rechter zekerheid kan verstrekken ten aanzien van een vraagstuk waar hij zelf onvoldoende in thuis is. Dit als onderdeel van de oplossing voor het juridische geschil.

Het vraagstuk betreft het begroten van een complexe schade, bestaande uit meerdere elementen, op basis van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. De deskundige dient hiervoor in staat te zijn om financiële informatie en analyses van partijen te doorgronden. Daarnaast dient de deskundige kennis te hebben van de sector waarin partijen actief zijn.

Het geschil is kort samengevat ontstaan nadat een van de partijen, A, stelt schade te hebben geleden door toedoen van de tegenpartij, B. B stelt op haar beurt dat er geen sprake van kan zijn dat A door haar toedoen schade heeft geleden. Als A toch schade heeft geleden dan is dat niet aan B te wijten.

Omdat de kern van het geschil een schadevraagstuk is, bleek ook voor de rechter dat de oplossing niet alleen vanuit een juridisch perspectief kon worden gevonden. De oplossing lag mede in het vraagstuk voor de deskundige, dat zorgvuldig moest worden voorbereid. Op voordracht van de advocaten van partijen, werd EBBEN aangewezen om deze opdracht te vervullen. Voor aanvang van de opdracht stemden de partijen ermee in dat de uitkomst van de opdracht door de rechter gebruikt kon worden voor het vervolg van de gerechtelijke procedure. Dat maakte de opdracht aan EBBEN een gevoelige opdracht met een groot belang.

Plan van aanpak

Mede vanwege dit karakter van de opdracht hebben wij de werkzaamheden voor de opdracht als partijdeskundige in het plan van aanpak gefaseerd ingedeeld. Per fase hebben wij onze werkzaamheden gekaderd en geëvalueerd, voordat de stap naar de volgende fase kon worden gezet. Bovendien hebben we het plan van aanpak afgestemd met partijen en hun advocaten met het oog op een soepel verloop van het proces. Hoe zag het plan van aanpak eruit?

Fase 1: partijen en advocaten informeren de deskundige over hun vorderingen en eventuele verweren
In deze fase stellen we partijen en hun advocaten in de gelegenheid om ons goed te informeren. Alle benodigde informatie en documenten worden zorgvuldig verzameld, aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die we hebben ontwikkeld. Zo hebben we zorgvuldig de informatie verzameld die voor onze werkzaamheden van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan financiële analyses, een totaaloverzicht van alle lopende overeenkomsten van de onderneming, de managementinformatie op het gebied van in- en verkopen en een analyse van de sterkten en bedreigingen voor de onderneming.

Fase 2: deskundige analyseert alle informatie die partijen en hun advocaten hebben aangeleverd
In deze fase analyseren aan de hand van de ontvangen informatie en documenten de vorderingen en de verweren. Het is van belang om er zeker van te zijn dat de informatie die partijen en hun advocaten hebben aangeleverd juist door ons is geïnterpreteerd. Verder worden partijen in de gelegenheid gesteld om hun toelichting te geven op de ontvangen informatie (‘hoor’).

Fase 3: deskundige werkt de bevindingen uit in een conceptrapport
In deze fase hebben we het conceptrapport van bevindingen uitgewerkt, naar aanleiding van de ontvangen informatie en de verkregen toelichtingen. Daarnaast stellen we partijen en hun advocaten in de gelegenheid om hun zienswijze op het conceptrapport te geven (‘wederhoor’).

Fase 4: deskundige werkt het definitieve rapport uit
In deze fase, aansluitend op de verwerking van de wederhoorreacties, werken we het conceptrapport uit tot een definitief rapport. Dit rapport bevat onze finale zienswijze over de voorgelegde probleemstellingen en de schade die wij op basis van de ontvangen informatie hebben kunnen vaststellen. Wij hebben daarbij zorgvuldig geselecteerd welke onderdelen van de (financiële) informatie relevant zijn voor welk element van de gestelde schade. De rechter wordt in het rapport stap voor stap meegenomen in het proces waarmee we tot onze bevindingen zijn gekomen. Aan de hand van dit rapport kon de rechter zich vervolgens beraden over een totaaloplossing voor het geschil dat voor lag.

Toegevoegde waarde van EBBEN als onafhankelijke deskundige
Het resultaat van onze werkzaamheden is dat zowel partijen als de rechter konden beschikken over een helder rapport met een uiteenzetting van de zienswijze van de onafhankelijke deskundige op de voorgelegde probleemstellingen.

Na het uitbrengen van het definitieve rapport ontvingen wij het bericht dat partijen tevreden terugkijken op het proces wat zorgvuldig is doorlopen. Zij konden zich elk weer richten op het vervolg van de gerechtelijke procedure. Met de hulp van EBBEN kwam voor partijen en hun advocaten een vervolgstap in het bereiken van een oplossing voor het geschil. Een geschil wat hen elk al veel tijd, geld en energie had gekost.

Door onze onafhankelijke positie, het gefaseerde plan van aanpak en onze ervaring met betrekking tot het zorgvuldig communiceren met partijen en hun advocaten kon de opdracht zorgvuldig worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van een onafhankelijke deskundige? Of heeft u vragen over onze dienstverlening op het gebied van waarderingsvraagstukken, geschiloplossing of herstructureringen? Bekijk dan onze andere publicaties op de website van EBBEN Partners. Of neem contact op met:

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.