Zoeken Contact

Ondersteunen van advocaten bij bijzondere vraagstukken

EBBEN Partners ondersteunt advocaten bij bijzondere vraagstukken. Enkele keren per jaar wordt een advocaat geconfronteerd met een bijzonder vraagstuk bij een cliënt, waarbij hij de steun van een onafhankelijke specialist nodig heeft. EBBEN Partners ondersteunt advocaten, onder andere bij vraagstukken op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. Met kennis en ervaring die de expertise van de juridische specialist aanvult. In deze bijdrage bespreken wij twee voorbeelden uit de praktijk waarin EBBEN advocaten zowel in als buiten rechte versterkt.

We onderscheiden twee typen opdrachten:  

  1. De advocaat adviseert een schadebeoordeling voor een gerechtelijke procedure en; 
  2. Twee advocaten adviseren gezamenlijk een bindend advies over de waarde van een bedrijfsbelang bij een aandeelhoudersruzie

1) De advocaat adviseert een schadebeoordeling voor een gerechtelijke procedure

In deze casus zijn twee handelsondernemingen al jarenlang met elkaar verwikkeld in een zakelijk geschil. Zoals bij veel geschillen hadden de partijen ook in deze zaak, met hulp van hun advocaten, diverse pogingen ondernomen om het geschil buiten rechte te beëindigen met een schikking. De aanleiding voor deze zaak was dat één van de partijen een meerjarige leveringsovereenkomst had beëindigd in strijd met de inhoud van de overeenkomst en met hetgeen de afnemer daarover had verklaard. Althans dat was het standpunt van de leverancier. De afnemer stelde zich aan de andere kant op het standpunt dat zij bevoegd was om de overeenkomst (plotseling) te beëindigen omdat de leverancier meerdere malen haar schriftelijke afspraken jegens haar niet was nagekomen. Afnemer stelde dat zij daardoor een grote schade had opgelopen, onder meer omdat zij door haar klanten aansprakelijk werd gehouden voor het uitblijven van de tijdige leveringen door de leverancier.  

Hangende de procedure zag de afnemer haar schade toenemen. Binnen de organisatie kwamen nieuwe elementen in beeld waardoor zij zich genoodzaakt zag om haar vordering te laten toetsen. De advocaat van afnemer heeft daarna het advies uitgebracht om EBBEN te verzoeken de hoogte en de opbouw van de schade in beeld te brengen.  

Mocht het ook gedurende de gerechtelijke procedure niet tot overeenstemming tussen de beide partijen kunnen komen, dan kon de advocaat in elk geval een berekening van de schade – getoetst door een deskundige (EBBEN) – inbrengen om aan te geven dat de schade die wordt gesteld aannemelijk is en dat deze op verzoek van cliënt is onderzocht. Dat versterkt het standpunt van de cliënt, nog voordat de rechter hierover zou moeten oordelen. EBBEN heeft schriftelijk inzichtelijk gemaakt hoe de schade is opgebouwd, wat de omvang van de schade is en hoe deze gedocumenteerd is vastgelegd door de organisatie.  

Toegevoegde waarde voor de advocaat

In deze casus heeft de opdracht aan EBBEN er uiteindelijk voor gezorgd dat de partijen dichter bij elkaar konden komen. Aan het rapport waarin de berekening is beoordeeld, wordt door de tegenpartij zodanig gewicht toegekend dat de afstand tussen de standpunten die financieel zijn ingegeven, kleiner zijn geworden. Hierdoor was de advocaat die de opdracht aan EBBEN had geadviseerd in staat om het geschil uiteindelijk met een hernieuwde schikkingspoging buiten medewerking van de rechter om op te lossen. Dat we bekend zijn met zakelijke (juridische) geschillen en ervaring hebben met versterken van standpunten op basis van feiten en bevindingen draagt daar zeker aan bij. De advocaat voelde zich ondersteund door de expertise en de grondige aanpak.   

2) Twee advocaten adviseren gezamenlijk een bindend advies over de waarde van een bedrijfsbelang bij een aandeelhoudersruzie

Een hele andere casus gaat over de zaak waarin twee aandeelhouders, die in het verleden samen een groothandel waren gestart, vanwege verschillen van inzicht genoodzaakt waren om hun samenwerking te beëindigen. Hoewel de beide aandeelhouders elk een eigen advocaat inschakelen, zien de advocaten in dat hun “ruzie” niet alleen juridisch van aard is.  

Een onderdeel van de oplossing van de aandeelhoudersruzie is in dit geval dat een van de beide aandeelhouders zijn belang in de onderneming, tegen een nader te bepalen prijs, gaat overdragen aan de andere aandeelhouder. In deze casus hadden de beide aandeelhouders al snel overeenstemming over de vraag wie zijn belang zou gaan overdragen.  

Daarop besloten de aandeelhouders mede op advies van hun beider advocaten, om EBBEN gezamenlijk te verzoeken om het betreffende belang in de groothandel te waarderen. Na een uitgebreide inventarisatie van de beschikbare informatie (financieel, juridisch en bedrijfseconomisch) kon EBBEN met de werkzaamheden aanvangen. Er werd een proces voorbereid waarbij elke aandeelhouder met behulp van zijn advocaat de ruimte kreeg om alle benodigde informatie en toelichting aan EBBEN te geven. Niet alleen voor wat betreft de vraag wat de groothandel waard is. Maar ook over de vraag hoe de onderneming na de geplande overdracht, met het oog op de toekomst verder geleid zou moeten worden.  

De beide aandeelhouders werden vanaf het begin van de opdracht door EBBEN meegenomen in het proces rondom de werkwijze, de verwachte doorlooptijd en de gelegenheid om de benodigde toelichting te kunnen geven. De uitkomst van de opdracht aan EBBEN was een bindend advies over de koopprijs van het over te dragen belang wat voor de aandeelhouders kon dienen als een oplossing voor hun geschil.  

Toegevoegde waarde voor de beide advocaten

De beide aandeelhouders hadden zelf bijgedragen aan het kader met de randvoorwaarden van de opdracht aan EBBEN. Dat maakte dat de opdracht aan EBBEN zorgvuldig kon worden uitgevoerd binnen een overzichtelijke doorlooptijd aangezien beide partijen goede medewerking verleenden aan de opdracht. Met behulp van de uitkomst van de waardebepaling waren de beide aandeelhouders in staat om met hulp van de advocaten snel de juridische afwikkeling van de geplande overdracht plaats te laten vinden. De advocaten konden met behulp van de uitkomst van de waardebepaling gericht hun cliënten adviseren over de bijbehorende passende voorwaarden. Een mogelijk kostbare gerechtelijke procedure, met onzekerheid voor de aandeelhouders, kon hierdoor worden afgewend.  

Team EBBEN

Het team van EBBEN Partners bestaat uit ervaren accountants, register valuators, data-analisten, onderzoekers, juristen en adviseurs. Door een multidisciplinaire aanpak is het team in staat om snel te anticiperen op de omstandigheden die bij een lopend geschil van belang kunnen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verschuiving of een verandering in de relevante belangen of een onverwachte wending in de informatiepositie van de cliënt die centraal staat.  

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt advocaten en hun cliënten die belang hebben bij de hulp van een onafhankelijke specialist. We brengen de belangen in kaart en staan partijen bij als een onafhankelijke adviseur. Tevens treden wij in bepaalde gevallen op als (gerechtelijk) deskundige of bindend adviseur voor commissies en Rechtbanken. Hierbij combineren wij onze expertise op het gebied van waardering, geschiloplossing en herstructurering. Zo helpen we onze opdrachtgever om desgewenst zorgvuldig en doortastend op te treden.  

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met een van onze specialisten:  

 

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.