Onderzoek

EBBEN zet haar ervaring en deskundigheid in voor opdrachtgevers bij signalen van onregelmatigheden zoals fraude en corruptie in of rond de organisatie. Gedreven door een nieuwsgierige blik en met een gestructureerde aanpak, halen wij de feiten boven water. Dat doen wij met bewezen methoden, ondersteund door state-of-the-art tools. Onze werkzaamheden leiden tot een helder rapport met een zorgvuldige onderbouwing van de feiten.

Bij een vermoeden van fraude wilt u zo spoedig mogelijk oorzaak en omvang in beeld hebben en de schade beperken. Betrokken personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. Ten slotte moeten er aanpassingen in de organisatie worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen. Partners van EBBEN stonden aan de wieg van de forensische accountancy in de 90-er jaren. Wij zijn gewend om samen te werken in de driehoek opdrachtgever-advocaat-onderzoeker en soms ook met de toezichthouder en justitie.

Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes of ambtseed wordt gezondigd, of er wordt ‘de andere kant op gekeken’. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle sectoren steekpenningen worden gevraagd en gegeven. Zo kan iemand in een machtspositie gunsten verlenen die niet in het belang van de organisatie zijn, in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Als er een verhoogd risico is en als er indicaties van corruptie zijn, dan dienen de signalen zorgvuldig onderzocht te worden. EBBEN heeft hier ruime ervaring mee en staat opdrachtgevers bij op dit lastige gebied.

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname onderbouwt de waardering van de aandelen en de inventarisatie van de risico’s. In onze aanpak zetten we open source intelligence en data-analyse in om de beschikbaar gestelde data te verrijken en te valideren. Verder hangt het succes van een fusie of overname in belangrijke mate af van de ‘match’ van de twee bedrijfsculturen. Hier kan onze expertise op het terrein van integriteit van toegevoegde waarde zijn: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteitslijken uit de kast rollen?

Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data, of een onderzoek naar het naleven van contracten en wet- en regelgeving. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de term complianceonderzoek. Het is van belang dat het onderzoek uitmondt in een helder rapport met krachtige duiding en onderbouwing. EBBEN heeft hier uitgebreide ervaring mee.

Forensic technology

Vrijwel zonder uitzondering lopen organisaties aan tegen een steeds grotere hoeveelheid data. Met de inzet van forensic technology zorgt EBBEN ervoor dat onderzoek in deze berg met gegevens efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Fraude, corruptie en andere onregelmatigheden komen daarmee sneller aan het licht en kunnen op een krachtige manier onderbouwd worden.

 

E-discovery staat voor Electronic Discovery, een technologie die zich toestpitst op het intelligent zoeken in digitale bedrijfssystemen met ongestructureerde data, zoals email. Door middel van krachtige analyse en toepassing van artificial intelligence is Ebben in staat voor onze opdrachtgevers in grote hoeveelheden data de juiste antwoorden te vinden. Dit middel dient uiteraard proportioneel te worden ingezet, met oog voor wet- en regelgeving, zoals de AVG.

EBBEN fraud analytics is het onderzoeken van gestructureerde data met behulp van data analyse. Denk daarbij met name aan onderzoek binnen de financiële administratie of ERP-systeem. Met behulp van fraud analytics combineren wij verschillende bestaande interne en externe datasilo’s om antwoorden te vinden bij het onderzoeken van fraude en andere onregelmatigheden. Wij onderzoeken niet alleen, maar adviseren onze opdrachtgevers ook hoe zij zelf verschillende databronnen kunnen combineren. Daarmee kunnen acute en toekomstige risico’s worden beperkt.

Digitaal forensisch onderzoek is gespecialiseerd sporenonderzoek, vaak op devices zoals computers, telefoons of andere datadragers. In tegenstelling tot E-discovery waar het draait om het doorzoekbaar maken van data, gaat het bij digitaal onderzoek om het vinden van sporen of bewijs op een gegevensdrager. Wij beantwoorden vragen als ben ik gehackt (geweest), zijn illegaal bedrijfsgegevens gekopieerd, zijn er gegevens gewist? Ook wordt digitaal forensisch onderzoek ingezet als middel om contra-expertise (bewijs) te leveren in juridische procedures. EBBEN helpt opdrachtgevers met diepgaand (sporen)onderzoek om snel uitsluitsel te geven en schade te beperken.

Google is voor iedereen toegankelijk en is de bekendste (open source) bron van informatie. Google richt zich op het wereldwijd doorzoekbaar maken van het ‘zichtbare’ en gangbare deel van internet.  Dat gaat maar om een zeer klein deel van de beschikbare informatie, geschat wordt één of enkele procenten. EBBEN beschikt over de expertise en tools om bronnen en databases te raadplegen die niet altijd direct vindbaar en/of geïndexeerd zijn. Deze zijn wel toegankelijk (soms tegen betaling) maar niet bij iedereen bekend. Door open-source informatie te analyseren maar vooral door deze te combineren zijn wij in staat voor onze opdrachtgevers meer boven water te halen. Omdat sommige bronnen lokaal beter toegankelijk zijn, zetten wij regelmatig ons internationale netwerk in bij onderzoeken die over de landsgrenzen gaan.

Heeft u vragen over fraudeonderzoek of Forensic Technology? Neem contact op met Marcel, hij gaat graag met u in gesprek.

 

Bel met Marcel Mail met Marcel

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Audit & Risk Management

Waarde van de begroting

Audit & Risk Management

Het morele kompas van organisaties

Audit & Risk Management

Integriteitsbewustzijn

In de provincie Limburg is het parlement onlangs unaniem akkoord gegaan met een aanscherping van de gedragscode voor de gouverneur (de commissaris van de Koning) en de gedeputeerden. Volgens gouverneur Johan Remkes zijn, ondanks de aanscherping, sommige situaties niet ‘als wiskunde’ te vertalen. Ook zijn volgens hem op sommige situaties geen sancties te zetten. In de kern gaat het volgens hem om het moreel-ethisch handelen van het individu. Een gedragscode met daarin een vastlegging van de gewenste normen, waarden en gedragsregels is een belangrijk onderdeel van integriteitsbeleid en van (het bevorderen van) het integriteitsbewustzijn van organisaties. Een slecht vormgegeven gedragscode kan een organisatie echter ernstig in de voeten rijden in situaties waarin sprake is van (een vermoeden van) een misstand. 

Nieuws

Nieuwsbrief EBBEN oktober 2021

Herstructurering

Houd de interne organisatie op orde, in goede en in minder goede tijden

Forensische diensten

Hoe ga je om met frauderisico in crisistijd?

Kennis en vaardigheden van accountants en hun klanten

Inhaalslag accountants. Van bewustmaking en training is bewezen dat het succesvolle maatregelen zijn voor een beter frauderisicoprofiel. Dit is gemeten bij bedrijven en het geldt nog harder voor accountants. Als een accountant niet weet welke varianten er zijn van witwassen, zal hij zelden het signaal herkennen. Daarom zijn witwastrainingen al jaren verplicht. Maar waarom gebeurt dat niet systematisch voor thema’s zoals corruptie, terrorismefinanciering, cybercrime, offshore-constructies, fraude met bedrijfsmiddelen en verslaggevingsfraude?

Lees dit artikel
Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.