Zoeken Contact

Bij een geschil tussen partijen waarbij er sprake is van een financiële component, bestaat veelal behoefte aan een (onafhankelijke) derde die de feiten helder weergeeft en helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. EBBEN Partners treedt op als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur. Ook voeren wij onafhankelijke waarderingen uit of stellen schadebegrotingen op.

Daar waar onze werkzaamheden leiden tot rechtelijke procedures werken wij vaak nauw samen met advocaten.

EBBEN Today levert de volgende diensten op gebied van geschiloplossing.

Voor waardebepalingen is betrouwbare input nodig. Hierbij valt te denken aan normalisatie van historische cijfers, cashflow prognoses gebaseerd op een businessplan, een begroting van investeringen. EBBEN Today helpt ondernemingen bij het opstellen, beoordelen en onderbouwen van de input en maken van scenario-analyses. Voor het bepalen van de waarde beschikt EBBEN over waarderingsspecialisten.

Bij veel geschillen speelt waardering een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij een schadeberekening. EBBEN beschikt over de financiële expertise om advocaten te assisteren bij het onderbouwen van een schadeclaim. Is de schade eenmaal vastgesteld, dan moet deze nog verhaald worden. Tevens verzorgt EBBEN de asset tracing van bezittingen, zowel nationaal als internationaal.

Door onze onafhankelijke positie wordt EBBEN regelmatig  gevraagd op te treden als deskundige bij rechtszaken of aangewezen als accountant-deskundige door NBA. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan onze  deskundigen werden voorgelegd:

  • Is de financiële afwikkeling van de koop en verkoop van een bedrijf correct geweest?
  • Wat is de waarde van de activa bij de boedelscheiding?
  • Welke financiële schade heeft de benadeelde geleden bij het opzeggen van de kredietovereenkomst door de bank?
  • Zijn verschuldigde commissies voor gerealiseerde projecten juist en volledig voldaan?
  • Was het handelen van het management en de commissarissen in overeenstemming met governanceprodedures?
  • Zijn de declaraties van de accountant in overeenstemming met verrichte werkzaamheden?
  • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?

Als eindproduct wordt in een rapport uiteengezet wat onze bevindingen zijn. In andere gevallen dienen wij als klankbord en verstrekken mondeling adviezen.

EBBEN Today staat bij acute problemen naast de ondernemer om het tij te keren. Wij nemen de crisis over, zorgen dat de onderneming kan doordraaien en buigen de situatie om naar een nieuwe, financieel gezonde bedrijfsvoering. EBBEN staat voor een optimale uitkomst van een intensief beheer-traject. Dat loopt uiteen van enkele cruciale aanpassingen in de bedrijfsvoering, tot een sanering van de schulden of faillissement met een doorstart. Wij helpen ondernemingen om te komen tot een optimale mix van commercie, financiële structuur, operatie en bedrijfsvoering.

In een M&A-traject is informatie cruciaal. EBBEN ondersteunt partijen met het opzetten en in stand houden van een dataroom. Door middel van e-Discovery en data analytics maken wij informatie inzichtelijk die bij kan dragen aan een optimaal resultaat. Daarnaast is er vaak behoefte aan achtergrond­informatie over bedrijven en personen met wie men in zee gaat. EBBEN beschikt zowel nationaal als internationaal over een netwerk en een groot aantal bronnen waarmee deze actoren kunnen worden opgespoord en in kaart gebracht.

Organisaties en natuurlijke personen worden geconfronteerd met problemen waarbij zij behoefte hebben aan de steun van een ervaren specialist. Ook in situaties waarbij een betaling uitblijft na een levering of transactie staat EBBEN Today haar opdrachtgevers bij. Wij analyseren incassoposities en versterken deze waar nodig. Zowel in als buiten rechte. EBBEN Today zijn specialisten in asset tracing en complexe zakelijke incasso’s. Wij treden zowel nationaal als internationaal op, zowel in incasso’s als handelsconflicten. Omdat wij niet alleen onze expertise inzetten maar daarnaast gebruik maken van digitale tools is het opsporen van vermogensbestanddelen mogelijk. Uiteraard komen wij ook in actie als het gaat om het vorderen en incasseren van vermogensbestandsdelen.

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij – slechts – de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Mediation blijft daarmee buiten de openbaarheid. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Gemiddeld slaagt 75% van de mediations.

Wij bestrijken verschillende specialisatiegebieden, waaronder de corporatie- en vastgoedsector.

Hulp nodig bij een waardering, zakelijk geschil of wilt u meer weten over EBBEN – voor ondernemingen in zwaar weer? Bel  035 -2057575.

Bel met Vincent Mail met Vincent
Door onze onafhankelijke positie en multidisciplinaire team van experts kunnen wij op verschillende manieren ondersteuning bieden bij waardering, geschiloplossing en voor ondernemingen in zwaar weer”

Vincent Steenbakkers

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Interessante publicaties, voor u geselecteerd

Bekijk alle Publicaties

Onafhankelijk onderzoek

Verschillende onderzoeksmethoden bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoeksaanpak en fasering bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Opdrachtvorming bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Wet- en regelgeving over onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Toegevoegde waarde van onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.