Zoeken Contact

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Advocaten kunnen voor organisaties urgente en complexe vraagstukken voorleggen aan de Ondernemingskamer (hierna: “OK”). Het kan daarbij gaan om twee verschillende zaken, in beide gevallen betreft het verzoekschrift procedures. Deze procedures worden in dit artikel toegelicht.

Onafhankelijk onderzoek voor advocaten

Advocaten kunnen voor organisaties urgente en complexe vraagstukken voorleggen aan de Ondernemingskamer (hierna: “OK”). Het kan daarbij gaan om twee verschillende zaken, in beide gevallen betreft het verzoekschrift procedures:

  • Procedures waarin de OK wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken (het enquêteverzoek);
  • Procedures waarin de OK wordt gevraagd om te oordelen op basis van de bevindingen uit een onderzoek door een door de OK aangestelde functionaris.

In beide typen zaken kan het gaan om bijzondere vraagstukken. En in beide typen zaken kan onafhankelijk onderzoek advocaten helpen om voor hun cliënten bij de OK het verschil te kunnen maken. Je leest hier meer over in onze publicatie.

Onderzoek kan een enquêteverzoek onderschrijven 

De OK wijst een enquêteverzoek toe als sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen de rechtspersoon te twijfelen. Kort gezegd dient er sprake te zijn van een redelijke kans dat bij een nader onderzoek (ingesteld door de OK) blijkt van onjuist beleid of een onjuiste gang van zaken. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn die kunnen worden onderschreven door een onafhankelijk onderzoek, denk onder andere aan problemen in de besluitvorming, belangenverstrengeling, geschillen tussen aandeelhouders of geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders. Dat onderzoek het enquêteverzoek goed kan onderschrijven blijkt uit het volgende voorbeeld uit de praktijk.

EBBEN is meerdere keren (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrokken geweest bij onderzoeken terwijl er een enquêteprocedure voor de OK liep. In de meeste gevallen betrof het onderzoeken  naar signalen die de bestuurder had verzameld, signalen die onder andere duiden op geschillen tussen aandeelhouders en de bestuurder en aanhoudende problemen in de besluitvorming door de aandeelhouders.

We kunnen dan verschillende onderzoeksmethoden inzetten. Zo hebben wij  onder andere een analyse gemaakt van de beschikbare vastleggingen van besluitvorming in het recente verleden. In de organisatie hebben we interviews gevoerd met betrokken medewerkers, de huidige en de voorgaande bestuurder en met de aandeelhouders. Tenslotte hebben wij schriftelijk over onze bevindingen gerapporteerd waarbij het proces van hoor en wederhoor zorgvuldig is doorlopen.

De rapportage bevatte een heldere uiteenzetting van de bevindingen. Daarnaast is de rapportage in de meest voor de hand liggende volgordelijkheid en stijl opgesteld zodat het een op een in de procedure bij de OK kon worden ingebracht. De bijbehorende bijlagen zijn integraal opgenomen in de rapportage. En doordat de rapportage goed leesbaar was, mede door de aangehechte leeswijzer, was de OK in staat deze goed te doorgronden. Dat de rapportage volgens de juiste standaarden is opgesteld, blijkt onder meer als de OK gedurende de mondelinge behandeling van het enquêteverzoek geen enkele vraag stelde aan de advocaat van de verzoeker. Daarnaast werden de aanwezige aandeelhouders aan de tand gevoeld, evenals de voorgaande bestuurder.

In een van de gevallen kreeg de advocaat die het enquêteverzoek ingediend had, na zes weken goed bericht.   De OK greep middels een beschikking in en stelde een nieuwe interim bestuurder aan. Het belang van de onderneming werd bovenaan geplaatst, waar men in de voorgaande periode nog het gevoel kon krijgen dat voornamelijk de belangen van de betreffende aandeelhouders centraal hadden gestaan. Het was duidelijk dat het onafhankelijk onderzoek en de bijbehorende aanpak maakten dat de OK ging ingreep. Er lag niet alleen een opinie van de bestuurder voor, maar tevens een helder onderzoeksrapport..

 Onderzoek kan worden gebruikt door de OK functionaris

Naast de zaken waarin onafhankelijk onderzoek het verzoek kan onderschrijven zijn er ook voorbeelden waaruit blijkt dat de bevindingen kunnen worden gebruikt door de OK functionaris.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan de OK besluiten om zaken aan te houden of om de onderzoeksspecialist in de gelegenheid stellen om het lopende onderzoek eerst af te ronden. Met het voorbehoud dat een functionaris die door de OK is aangesteld, zich voor zijn werkzaamheden eveneens kan beroepen op de bevindingen van de onderzoeksspecialist. Dit kan vervat zijn in de beschikking van de OK. Maar de advocaat kan dit eveneens opnemen in het verzoek dat wordt ingediend.

Wat de aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek ook is, de aanpak wordt door EBBEN afgestemd op de feiten en omstandigheden die voor de in het geding zijnde belangen het meest relevant zijn.

Wil je meer weten over de toegevoegde waarde van onafhankelijk onderzoek? Of over de oplossingen die wij bieden voor advocaten die moeten scoren? Neem dan contact op met Vincent Steenbakkers, Jan Willem van Hunnik of Kai-Chun Chan. Of bekijk onze andere publicaties op de website van EBBEN Partners.

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.