Zoeken Contact

Fraudebewustzijn bij woningcorporaties

De reden waartoe woningcorporaties op aarde zijn - betaalbare huurwoningen voor minderbedeelde Nederlanders - lijkt weleens te zijn vergeten. Afleiding door prestigeprojecten en grote geldbedragen ligt op de loer. Koppen in de landelijke media als “Declaraties en Maserati’s bij Rochdale Amsterdam”, “Derivatendrama bij Vestia Rotterdam” en “Goud geld en zwembaden bij Laurentius Breda” staan zelfs na jaren nog helder op het netvlies.

Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties

 Afleiding door prestigeprojecten en grote geldbedragen ligt op de loer. De meeste bestuurders en toezichthouders beseffen zich goed dat dit soort misstanden ook bij hun woningcorporatie kunnen voordoen en dat zij hiertoe een verantwoordelijkheid draagt om de frauderisico’s te beheersen (Principe 5 van de Governancecode Woningcorporaties 2020). Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht.  Het gaat daarbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook maatregelen die een beroep doen op het risicobesef en de moraal binnen de corporatie. 

Frauderisico’s

Hoe geeft u als bestuurder van een woningcorporatie concreet invulling aan frauderisicobeheersing? Hoe zorgt u ervoor dat fraude of corruptie tijdig wordt ontdekt en in de kiem wordt gesmoord? Welke acties neemt u als bestuurder, als u wordt geconfronteerd met ernstige vermoeden van fraude of corruptie die serieuze impact heeft op de woningcorporatie? Welke rol speelt u als commissaris als het gaat om frauderisicobeheersing? Hoe weet u dat het bestuur de fraude- en corruptierisico’s beheerst? Hoe stelt u vast dat het bestuur zelf niet fraudeert? En als het bestuur zich daaraan schuldig maakt, welk stappenplan volgt u dan, als (lid van) het toezichthoudend orgaan van de woningcorporatie?  

Het zijn relevante vragen voor elke bestuurder en commissaris. Uiteraard in het belang van de woningcorporatie, maar ook omdat het voortvloeit uit de wettelijke verplichting in brede zin van bestuurders die tegenover de woningcorporatie gehouden zijn tot een behoorlijke vervulling van hun taken. En uit de wettelijke verplichting van commissarissen, om in het belang van de woningcorporatie toezicht te houden op het beleid van het bestuur. Het beheersen van risico’s is één van de pijlers van goed bestuur en toezicht, en dit geldt uiteraard ook voor frauderisico’s.  

Stroomversnelling in fraudebewustijn

Een best practice die ook door het NBA in een notitie wordt ondersteund, is dat het bestuur zorgdraagt voor periodieke trainingen fraudebewustzijn voor haar werknemers en bestuurders, de inhoud van deze training baseert op de resultaten van een frauderisicobeoordeling en de training afstemt op de behoeften van de afzonderlijke functies binnen de organisatie. Vanzelfsprekend dient het bestuur wel de deelname aan de training door de werknemers en de bestuurders en de kwaliteit van de training fraudebewustzijn te monitoren. Tenslotte neemt het bestuur kennis van fraude incidenten bij soortgelijke organisaties, en stelt zich de vraag: Kan dit ook bij ons gebeuren? 

Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op het periodiek verzorgen van de kwalitatieve training(en) fraudebewustzijn door het bestuur voor de werknemers en de bestuurders. Deze training dient passend te zijn bij de aard, omvang en complexiteit van de organisatie. 

EBBEN Partners

Interesse om hierover verder te praten? Wim Getkate is forensisch accountant bij EBBEN Partners. Hij helpt organisaties en accountants op het gebied van fraudeonderzoek en frauderisicomanagement.  Cosmo Schuurmans, Partner, is registeraccountant en is jarenlang bij een van de ‘big four’ actief geweest in de woningcorporatie-/ vastgoedsector. Naast de controle van jaarrekeningen adviseerde Cosmo organisaties op het gebied van risicomanagement en interne beheersing en onderzocht hij de risico’s en de meerwaarde van voorgenomen fusies bij woningcorporaties.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.