Zoeken Contact

Met tooling aantoonbaar in control

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) waar een vorm van toezicht bestaat hebben de behoefte om aan te tonen dat zij in control zijn. Een In Control Statement (ICS) is in veel gevallen verplicht of een best practice. Dat betekent dat vastgesteld moet kunnen worden dat de organisatie in control is. Met kennis-Apps maken organisaties een vliegende start. EBBEN Partners ondersteunt de ontwikkeling van deze apps. Tooling zorgt in deze voor consistente en toegankelijke vastlegging.

Aantoonbaar in control

Bent u een organisatie van openbaar belang (OOB) of een andere ondernemingen waar een vorm van (intern of extern) toezicht aanwezig is, dan bestaat bij u wellicht de behoefte om aan te tonen dat u in control bent. Een In Control Statement (ICS) is in veel gevallen verplicht of een best practice. Dat betekent dat op onafhankelijke wijze vastgesteld moet kunnen worden dat uw organisatie in control is.

 

Uw doelstellingen zijn het uitgangspunt

Een en ander start met een Management Control Framework. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat de doelstellingen van uw organisatie zijn. COSO onderscheidt verschillende categorieën doelstellingen:

  • Het realiseren van strategische doelen
  • Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
  • Betrouwbare interne en externe informatievoorziening en verantwoording
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Elke categorie doelstellingen kent ook risico’s. Strategische risico’s zijn risico’s die uw onderneming belemmeren bij het realiseren van de strategische doelstellingen. Operationele risico’s zijn risico’s dat uw processen niet juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd. Er kunnen fouten in uw rapportages ontstaan en er zijn risico’s dat u niet voldoet aan wet- en regelgeving.

Als de risico’s groter zijn dan uw risicobereidheid volgen beheersingsmaatregelen. Dat kunnen interne controles zijn. Voor externe risico’s zoals rente- en kostenstijgingen, politieke besluitvorming en andere macro-economische ontwikkelingen kunt u bijvoorbeeld scenarioplanning inzetten.

 

Key controls helpen bij het realiseren uw doelstellingen

Uw belangrijkste interne controlemaatregelen, de key controls, zijn die maatregelen die effectief moeten zijn om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Voorbeelden zijn verschillenanalyses, general IT-controls en controles bij de periodeafsluiting. En in processen een aanbestedingsprocedure of de controle van de stamgegevens van nieuwe leveranciers.

Om aan te tonen dat deze controls effectief zijn moet u zichtbaar maken dat ze zijn uitgevoerd. De vastlegging is een van de zes W’s om key controls te omschrijven. Bij de 6 W’s wordt vastgelegd wie wat doet, wanneer, waarom, met welke informatie en met welk resultaat. Het (zichtbare) resultaat kan geaudit worden. Uit de audit blijkt of controls effectief zijn en of de conclusie kan worden getrokken dat men in control is.

 

Tooling zorgt voor consistente en toegankelijke vastlegging

Het gehele raamwerk inclusief de uitkomst van controls en audits kan vastgelegd worden in spreadsheets of word-documenten. Er bestaan ook zogenaamde grc-tools (governance-risk-compliance-tools). EBBEN heeft een groep woningcorporaties ondersteund met het compliance-vraagstuk: “Hoe laten wij zien dat wij compliant zijn met wet- en regelgeving?” Uit dit traject bleek dat corporaties moeten voldoen aan zo’n 90 wetten en regels. Van lokale bouwbesluiten tot en met de warmtewet, van de werkkostenregeling tot en met de wet op de ondernemingsraden en van regels omtrent de toewijzing van woningen tot en met de recent geactualiseerde woningwet.

Om corporaties te ondersteunen bij de selectie van een grc-systeem dat het beste past bij het beheersingsniveau, is door corporatie-experts een keuzehulp vervaardigd. Er is een aantal tools, waaronder Mavim – BDO, Naris, Wocompas van Accent en Fully in Control, tegen het licht gehouden. Vanuit verschillende criteria zijn de tools beoordeeld:

  • Zijn standaard processen aanwezig?
  • Zijn risico’s benoemd?
  • Is wetgeving opgenomen?
  • Wordt wetgeving geactualiseerd?
  • Kunnen werkinstructies worden vastgelegd?
  • Biedt de tool een rapportagemodule?

De keuzehulp maakt vanuit de eigen behoeften het selectieproces eenvoudiger.

 

Een kennis-App voor woningcorporaties

Een van de tools is Fully in Control. De werking van deze tool is vergelijkbaar met een iPhone. Je kunt ‘kennis-App’s’ downloaden om Fully in Control effectief te laten werken. Voorbeelden hiervan zijn de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op het gebied van arbobeleid of een kennis-App voor de AVG. Ook voor de beheersing van frauderisico’s is een App ontwikkeld.

Door de Controllers Circle Corporaties (CCC) is met ondersteuning van EBBEN Partners een kennis-App voor woningcorporaties ontwikkeld. Met onze kennis en ervaring van de sector zijn doelstellingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen en financiële randvoorwaarden vastgelegd. Bij de afzonderlijke doelstellingen en randvoorwaarden zijn specifieke key risks en key controls benoemd. Voor de key controls zijn auditwerkzaamheden opgenomen om de effectiviteit van de key controls te toetsen. Met deze kennis-App heeft de organisatie een vliegende start bij het invoeren van de grc-tool en kan daarmee aantonen dat zij in control is.

 

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van kennis-Apps of tooling opties met de expertise van EBBEN? Laten we dan een afspraak plannen.

 

Lees meer over Audit & Risk Management van EBBEN.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.