Zoeken Contact

Nieuwsbrief EBBEN kerst 2020

Elk kwartaal een nieuwsbrief van EBBEN partners. Met de meest actuele onderwerpen.

In deze editie:

 • Kerstgroet en nieuwjaarswens
 • Vincent Steenbakkers, nieuwe partner per 1 januari
 • Evert-Jan Lammers Local research correspondent voor de Europese Commissie
 • Aankondiging CCC-jaarboek met auditplan 2021 en terugblik op bijeenkomsten 2020
 • Implementatie RICS-beroepsregel inzake corruptie en witwassen
 • EBBEN zet de lijnen open
 • Met ingang van 2021 werkt EBBEN volgens ISO 9001
 • EBBEN Intensive Care: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen
 • Het is een ramp dat veel bedrijven geen rampenplan hebben
 • FraudStorytelling
 • Publicaties
 • Evenementen

Kerstgroet en nieuwjaarswens

Net als u kijken wij terug op een bijzonder jaar. Zekerheden vielen weg. Op afstand leiding geven en grote afhankelijkheid van de IT. Hebben we nog wel grip op de zaak? Wij hopen dat wij u daarbij hebben kunnen ondersteunen. Voor nu wensen wij u hele fijne kerstdagen toe en voor volgend jaar veel gezondheid en succes.

Dit najaar zijn we enkele intensieve campagnes gestart, zoals voor onze diensten zakelijke intensive care en forensische ondersteuning van accountantsorganisaties, waarover meer in deze nieuwsbrief.

Let goed op uzelf en anderen, graag tot ziens in 2021!

Namens het hele EBBEN-team

Vincent Steenbakkers nieuwe partner per 1 januari

vincent Steenbakkers

Wij zijn verheugd dat op 1 januari 2021 Vincent Steenbakkers ons partnerteam heeft versterkt. Vincent is registeraccountant (RA) en register valuator (RV). Na zijn accountancystudie (2003) werkte hij vijf jaar als accountant bij PwC in Amsterdam. Daar was hij actief in de internationale controlepraktijk en voor de afdeling Dispute Analysis & Investigation. Daarna heeft Vincent zijn ervaring opgedaan als adviseur in het MKB bij enkele accountantsorganisaties en onderzoeksbureaus. Vincent heeft een sterke en brede finance- en onderzoeksachtergrond. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als adviseur op het gebied van Audit, Business Valuation, Due Diligence, Herstructurering, Financieel Feitenonderzoek, Litigation Support en in de rol van CFO. Hij heeft een groot aantal ondernemingen in diverse segmenten (groot bedrijf en MKB, non -profit en diverse sectoren) begeleid. Met het aantrekken van Vincent kan EBBEN zich naast de diensten op het gebied van audit & investigation nog meer profileren op het gebied van litigation support en valuation.

Evert Jan Lammers

Evert Jan Lammers is met ingang van januari 2021 aangesteld als Local research correspondent on corruption (second opinion expert) voor België voor de monitoring door de Europese Commissie.

Aankondiging CCC-jaarboek met auditplan 2021 en terugblik op bijeenkomsten 2020

In de herfst van 2018 nam EBBEN Partners samen met Public Values en het Risk & Compliance platform het initiatief tot de oprichting van de Controllers Circle Corporaties (CCC). Het doel van CCC is het op niveau brengen en houden van kennis en competenties van de controllers van corporaties en het delen van kennis tussen de leden onderling. Dat doen we door jaarlijks vier bijeenkomsten te organiseren die goed op elkaar zijn afgestemd en zijn voorbereid, mét inbreng van de leden. Recent is het CCC-auditplan 2021 geschreven dat integraal in het CCC Jaarboek wordt opgenomen. CCC-leden ontvangen dit jaarboek kosteloos in de loop van januari. Naast het auditplan worden in het jaarboek recensies van behandelde onderwerpen tijdens de bijeenkomsten opgenomen en visies van prominenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Risk & Compliance of kunt u reageren op deze nieuwsbrief.

Implementatie RICS-beroepsregel inzake corruptie en witwassen

In september 2019 is de RICS Professionele Verklaring ‘Bestrijding van omkoping en corruptie, witwassen en terrorismefinanciering’ van kracht geworden. EBBEN is een zakelijke partner van RICS. Op verzoek van RICS heeft EBBEN in juni een webinar verzorgd over de nieuwe beroepsstandaard. Klik hier voor meer informatie en om de webinar te zien. Begin 2021 publiceert EBBEN de nieuwe whitepaper op de site, dus houd onze berichtgeving hierover in de gaten.

EBBEN zet de lijnen open

Uit diverse onderzoeken – waaronder de jaarlijks terugkerende Report tot he Nations (RTTN) van de ACFE –  blijkt dat een meldlijn voor organisaties een belangrijke maatregel is om fraude te onderkennen als het zich voordoet. Meer dan 40 % van de fraude komt aan het licht door tips. Meldlijnen zijn een belangrijk kanaal voor het faciliteren van tips. Dat blijkt ook uit de statistieken. De gemiddelde schade als gevolg van fraude bij bedrijven die niet beschikken over een meldlijn is twee keer zo hoog als bij bedrijven die dat wel hebben. Voorwaar een business case voor het implementeren van een meldlijn.

Naast een economische afweging is het uitrollen van een meldlijn ook steeds meer een kwestie van compliance en good governance. In juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Een van de bepalingen in die wet is dat organisaties met meer dan 50 medewerkers moeten beschikken over een meldpunt voor integriteitsschendingen. Onlangs heeft de nieuwe Europese Klokkenluiders Richtlijn het licht gezien. Deze moet voor eind 2021 in nationale wetgeving landen. Een van de consequenties van deze richtlijn is dat er aanvullende eisen gesteld zullen worden aan de kwaliteit van de interne meldpunten. Dit zijn onder andere eisen met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders, zoals mogelijkheden om vertrouwelijk of anoniem te melden.

EBBEN ondersteunt al jaren organisaties met het implementeren van meldlijnen. Om deze dienstverlening verder te professionaliseren, is EBBEN in december 2020 een partnership aangegaan met EQS. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van digitale meldplatforms die volledig voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn en aan aanvullende eisen, zoals de AVG. EBBEN verzorgt voor organisaties in de Benelux de implementatie en operationele ondersteuning van deze meldlijnen. Door de handen ineen te slaan met EQS, een bedrijf dat zijn sporen op dit vlak heeft verdiend, met een wereldwijde klantenkring op dit gebied, kunnen wij voor onze klanten nog meer kwaliteit, continuïteit en ondersteuning bieden. Gecombineerd met onze lokale kennis van juridische aspecten en vraagstukken rond bedrijfscultuur biedt dit een garantie dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, het rendement van meldpunten maximaliseren en ondersteund worden bij het afhandelen van meldingen.

Met ingang van 2021 werkt EBBEN volgens ISO 9001

In 2020 heeft EBBEN haar ISO 9001 Kwaliteitshandboek opgesteld. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Wat gaat u hiervan merken? EBBEN hanteert al sinds haar oprichting kwaliteitsstandaarden. Zo wordt een EBBEN-rapport altijd door een tweede partner gelezen en toetsen we onze onafhankelijkheid voordat we een opdracht accepteren. Nieuw is wellicht dat u eenvoudig op de website kunt terugvinden waar u met klachten over onze dienstverlening terecht kan. Maar het belangrijkste is dat wij continu monitoren of wij voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening aansluit bij uw verwachtingen en als het kan nog iets beter.

EBBEN Intensive Care

 Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) moet het voor ondernemingen makkelijker maken om hun schuldenposities te herstructureren. De wet is op 6 oktober 2020 aangenomen en treedt op 1 januari 2021 in werking.

De WHOA bevat een aantal wijzigingen van de huidige Faillissementswet en is bedoeld om het aantal “onnodige” faillissementen in Nederland te beperken. Het gaat dan om ondernemingen die in de basis levensvatbaar zijn maar die kampen met een hoge schuldenpositie.

Als uw bedrijf in financiële problemen is, kunt u straks een akkoord sluiten met (een deel van) uw schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen dan toch aan het akkoord worden gebonden.

Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.

De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Een van de onderdelen van de nieuwe wet is dat de ondernemer zijn schuldeisers indeelt in klassen. Een ander onderdeel van de wet is dat een meerderheid binnen dezelfde klasse moet instemmen met het voorstel. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen binnen die klasse vertegenwoordigt.

De hoofdlijnen van een WHOA-traject:

 • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen;
 • Het doel van een WHOA- akkoord moet zijn:

– het ondervangen van een faillissement van een onderneming die na  herstructurering weer levensvatbaar is;

– de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan met een faillissement (liquidatie-akkoord)

 • Er moet een realistisch en uitgewerkt akkoord aan ten grondslag liggen.
 • De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen (zie vorenstaand).
 • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen.
 • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

Vanuit onze Intensive Care dienstverlening werken wij samen met WHOA-specialisten in ons netwerk. Voor meer informatie zie hier.

Het is een ramp dat veel bedrijven geen rampenplan hebben

Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om fraude uit hun organisatie te weren: cybercrime, corruptie, witwassen, financiële fraude, etc. Fraude riskmanagement in ruime zin. In het begin richten ze zich vooral op preventiemaatregelen. Diverse sectoren zijn ook goed op weg met monitoring en andere detectiemaatregelen.

Wanneer het ondanks die preventie- en detectiemaatregelen toch fout gaat, blijkt dat veel organisaties geen goed rampenplan en onderzoeksprotocol hebben. Nochtans is dat belangrijk om de fraude te stoppen, herhaling te voorkomen, beslag te kunnen leggen, schade te kunnen verhalen en de juiste sancties te kunnen treffen.

Wij helpen organisaties met het opstellen van een effectief frauderampenplan en onderzoeksprotocol: de eerste 24 uur na de ontdekking zijn cruciaal. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied. U kunt ons ook vragen om te beoordelen of uw huidige rampenplan en onderzoeksprotocol ‘fraudeproof’ zijn. Als u geïnteresseerd bent, maak dan contact met Marcel Westerhoud of Evert Jan Lammers op +31 (0)35 2057575 of via info@ebbenpartners.nl.

10 billion Energy Scandal

FraudStorytelling

In de afgelopen maand is Fraudstorytelling.com samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende producenten en distributeurs, waaronder bijvoorbeeld BBC News. Wij zijn hier zeer dankbaar voor.

The $10 Billion Energy Scandal van BBC News is een mooi voorbeeld van een documentaire die inzicht geeft in zaken die niet bekend zijn bij het grote publiek. Mensen daarvan bewust maken is essentieel, omdat dit inzicht geeft in risico’s die hiermee gepaard gaan: corruptie sluimert tot het ontwaakt. Klik hier voor meer informatie!

Publicaties

Een greep uit onze laatste publicaties

Zakelijk knuffelen blog van Cosmo Schuurmans
Omkoping en corruptie komen relatief vaak voor in de vastgoedsector. Reden zelfs voor de RICS om hier een specifieke richtlijn voor op te stellen. Maatregelen hierin zijn ook interessant voor de corporatiesector. Waar ligt de grens tussen een attentie en steekpenningen?

Forensische accountancy
De maatschappij verwacht dat accountants hier substantieel meer energie en middelen in gaan steken. Accountants doen er al jaren wat aan, maar dat is onvoldoende, te willekeurig en te versnipperd. Ik onderscheidde vier belangrijke verbeterpunten. Een daarvan betreft het ondersteunen van accountants met oplossingen die doorgaans worden toegepast en geadviseerd door forensisch accountants.

Accountant adviseert over fraudepreventie
Accountants dienen het frauderisicomanagement te gebruiken in hun adviesbrief en hun controleverslag. Tien tips voor wie meer werk wil maken van zijn frauderisicomanagement.

Meest recente publicaties

Presentaties en events

Zien we u ook bij één deze evenementen?

CCC bijeenkomst op 6 april in Tiel
CCC bijeenkomst over financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021 op het gebied van financiële verslaggeving, audit en accountantscontroles.

CCC bijeenkomst op 3 juni in Den Haag

CCC bijeenkomst over treasury en financiering. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties, zal daar haar interactieve bijeenkomst organiseren met een inhoudelijke bijdrage van BNG Bank. Het spreekt voor zich dat treasury en financiering dan op het programma staan.

Lustum Behavioral Risk Congres op 17 juni
Lustrum Behavioral Risk Congres, op 17 juni 2021 in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Dit lustrum stond gepland voor 1 december 2020, maar is verplaatst. Het heeft als thema “Innovatief Toezicht & Tools”, met daarbij als primeur het Grote Professorendebat met vijf professoren.

Vervolg opleiding Fraudeonderzoek van Fortress 2021
In het eerste semester van 2021 verzorgen onze partners Marcel Westerhoud en Evert Jan Lammers meerdere workshops voor het Fortress trainingsprogramma ‘Fraudeonderzoeker’.

Bekijk onze Evenementenkalender

Nicole van Zuilen

 

 

 

 

 

Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Hartelijke groet,
Nicole van Zuilen
Adviseur Marketing en Communicatie

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.