‘Voorkomen is beter dan genezen’. Consultants van EBBEN Partners beoordelen de inrichting van uw organisatie en reiken u aanbevelingen aan om te zorgen dat u ‘in control’ bent.

Onze oplossingen liggen op het gebied van governance, risk en compliance met bijzondere aandacht voor integriteitbeleid en antifraudebeleid. Dit zowel op boardroomniveau (bestuur, toezicht, management, auditcomité) als op procesniveau (inkopen, verkopen, recrutering, beloning, rapportering) en in de verschillende lines of defence (risk, compliance, interne controle, audit).

Wij leveren maatwerk en hanteren daarbij state-of-the-art tools en applicaties:

  • Om deelproblemen in kaart te brengen: metingen, assessments, scoring, benchmarking;
  • Om problemen effectief en efficiënt op te lossen: meldpunt (ethics hotline), pro-actieve data monitoring en data analytics, overnameonderzoeken, pre-employment screening, etc.

Wij benadrukken dat wij onafhankelijk zijn van de licentiehouders/leveranciers van deze tools.

Hieronder geven wij nadere informatie per deelonderwerp.

BOARDROOM ADVIES

De inzet van een deskundige buitenstaander is een speels en laagdrempelig instrument om uw raad van commissarissen/raad van toezicht feedback te geven op het functioneren ervan. Tijdens een reguliere vergadering schuift een van de partners van EBBEN Partners aan als gast aan tafel. Hij kan conceptueel denken en kan met een eigentijdse, frisse en kritische blik naar zaken kijken.

Hij heeft zich voorbereid door kennis te nemen van de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de afgelopen jaren. Als gast neemt hij door middel van een ‘live-waarneming’ de dynamiek en techniek van de vergadering waar. Na afloop van de – verkorte – vergadering geeft hij commentaar. Hij geeft zijn visie op de agendering, op de interpretatie door de raad van het begrip ‘toezicht’, op de wijze van vergaderen, op de wijze van samenwerking tussen of met de bestuurder(s) en op de rol van de leden en de voorzitter. Een van onze partners wil op deze wijze graag zijn kennis en ervaringen inzetten in de wereld van vastgoed en woningcorporaties.

VERSTERKEN VAN INTEGRITEIT

In een organisatie waar medewerkers integer werken en integer samenwerken vinden geen integriteitincidenten plaats en werken de medewerkers met meer plezier dan in organisaties waar integriteit minder aandacht krijgt. Al was dat alleen al doordat men zich in zo’n organisatie veilig voelt en er niet wordt gepest. Minder personeelsverloop. Loyale werknemers.

Dit alles begint bij het beantwoorden van de vraag wat het begrip integriteit inhoudt voor een specifieke organisatie en of er over die inhoud eenduidig wordt gedacht binnen de raad van commissarissen/raad van toezicht en raad van bestuur. [Lees het boek Ik ben integer jij bent integer, geschreven door een van de EBBEN Partners samen met een journalist van FD. Met op dit punt schokkende conclusies!]

Gevolgd door een audit van de bestaande maatregelen die zijn gericht op integriteitbescherming en -verbetering.

En dan volgt een boeiend traject: het ontwikkelen van een integriteitsbeleidsplan. Nog boeiender is het om dat plan in concept te bespreken met de organisatie: met de top maar ook met de werkvloer.

Voor het geval u inmiddels nog niet voldoende gemotiveerd bent: ‘Gebrek aan integriteit bij de top van de organisatie is levensbedreigend voor een bedrijf. Afwezigheid kan dodelijk zijn, aanwezigheid zegenend.’ Een citaat van Anthony Burgmans, uit eerder genoemd boek.

Na implementatie van onze adviezen op dit terrein genieten onze opdrachtgevers meer van hun nachtrust.

IN CONTROL

Hoe weten bestuurders en interne toezichthouders dat de hen aangereikte informatie juist en volledig is, of de gedelegeerde taken en bevoegdheden volgens afspraak hebben plaatsgevonden en/of het door hen uitgestippelde of goedgekeurde beleid effectief is? Wordt over risicovolle reorganisatieprojecten en systeemontwikkelingtrajecten volledig gerapporteerd?

Capabele controllers, betrouwbare financiële verslaggeving en protocollair tot stand gekomen ‘in control statements’ geven vaak onvoldoende antwoord op dit soort vragen. Internal audit is in dit verband een uitstekend en beproefd instrument. Echter slechts de zeer omvangrijke organisaties hebben voldoende massa om deze onderzoeken zelf op te zetten, kwalitatief te bemensen en professioneel te organiseren, uit te voeren en te evalueren.

GOVERNANCE

Governance gaat over het besturen van en het toezicht houden op organisaties. Hoe is de delegatie van bevoegdheden geregeld? Op welke wijze managen we integriteit? Wat is de visie op leiderschap, cultuur en waarden van de organisatie?

Typisch een terrein waar bestuurlijke ervaring, gecombineerd met juridische expertise en expertise op het terrein van integriteit tot een sterk advies kan leiden.

RISICO MANAGEMENT

Elk onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico kunnen strategisch, operationeel of financieel zijn. De uitdaging bij projecten op gebied van risicomanagement is het bewaren van de link met de business. Risicomanagement mag nooit een doel op zich worden, maar moet altijd waarde toevoegen door het belang van de organisatie te dienen. EBBEN Partners zet een beproefde methodiek in waarmee deze verbinding met de organisatiedoelstellingen op praktische wijze wordt vormgegeven. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om vanuit de strategische en operationele werkelijkheid een vertaling te maken naar afgeleide doelstellingen op het gebied van integriteit, security en de juridische beheersing.

Door deze aanpak verandert risicomanagement van een kostenpost in een investering die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Centraal staat de business case, waarin rekening is gehouden met onder andere werkbaarheid, kosten-batenafwegingen, en prioriteiten die naadloos aansluiten met de eigen organisatie.

MELDPUNT KLOKKENLUIDERS

De Wet Huis voor Klokkenluiders (1 juli 2016),  heeft voor ondernemers een aantal verregaande consequenties:

  • Verplichting van een interne meldprocedure (bij > 50 medewerkers)
  • Verplichting om mee te werken aan onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders;
  • Relevante bescheiden dienen verstrekt te worden en men is verplicht te verschijnen bij de oproep van Het huis.
  • Openbaarmaking van het rapport van bevindingen en conclusies van het Huis

EBBEN heeft ruime ervaring met het het ontwikkelen van klokkenluidersregelingen en kan u helpen bij het uitrollen daarvan. Tevens beschikken wij over de juridische kennis en onderzoeksexpertise die nodig is om – met de bescherming van het ondernemingsbelang – ondersteuning te bieden indien uw organisatie onderwerp van onderzoek is.

Bel voor meer informatie met Marcel Westerhoud partner bij EBBEN Partners, + 31 (0)6 12 26 99 24.

Site by Merkelijkheid.nl