Geschiloplossing

Wanneer partijen een geschil hebben met een financiële component,  bestaat veelal behoefte aan een (onafhankelijke) derde die de feiten helder weergeeft of die partijen helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. In dit soort gevallen kunnen wij optreden als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur. Een van de partners is gecertificeerd en RICS geaccrediteerd mediator. Hij bemiddelt tussen partijen om kwesties op een snelle, discrete en effectieve manier op te lossen. EBBEN kan u op verschillende wijzen bijstaan bij geschiloplossing

Daarnaast ondersteunen wij curatoren bij het onderzoek naar de administratie van de in faillissement verkerende bedrijven. Daar waar haar werkzaamheden leiden tot rechtelijke procedures werken wij nauw samen met advocaten die ingeschakeld kunnen worden.

MEDIATION

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij – slechts – de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Mediation blijft daarmee buiten de openbaarheid. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Gemiddeld slaagt 75% van de mediations.

Wij bestrijken verschillende specialisatiegebieden, waaronder de corporatie- en vastgoedsector.

OPTREDEN ALS DESKUNDIGE

Door onze onafhankelijke positie worden wij regelmatig  gevraagd op te treden als deskundige bij rechtszaken of aangewezen als accountant-deskundige door NBA. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan onze  deskundigen werden voorgelegd:

  • Is de financiële afwikkeling van de koop en verkoop van een bedrijf correct geweest?
  • Wat is de waarde van de activa bij de boedelscheiding?
  • Welke financiële schade heeft de benadeelde geleden bij het opzeggen van de kredietovereenkomst door de bank?
  • Zijn verschuldigde commissies voor gerealiseerde projecten juist en volledig voldaan?
  • Was het handelen van het management en de commissarissen in overeenstemming met governanceprodedures?
  • Zijn de declaraties van de accountant in overeenstemming met verrichte werkzaamheden?
  • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?

Als eindproduct wordt in een rapport uiteengezet wat onze bevindingen zijn. Het is ook mogelijk dat wij dienen als klankbord, en mondeling onze adviezen verstrekken.

OPTREDEN ALS ARBITER

Partijen kunnen ons aanstellen als bindend adviseur bij geschillen. De partijen zijn hierbij gezamenlijk de opdrachtgever . Het geschil wordt besproken waarna de te onderzoeken zaken worden vastgelegd. De partijen worden afzonderlijk gehoord. Wij leggen de bevindingen voor in een conceptrapport waar partijen op kunnen reageren. Op deze wijze wordt de zorgvuldigheid in acht genomen die bij dit soort onderzoeken buitengewoon belangrijk is.

ONDERSTEUNING VAN CURATOREN

Bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken in faillissementsdossiers bieden wij ondersteuning aan curatoren. Dichtbij, alsof we diens assistent zijn.  Gerichte vraag- en antwoordonderzoeken of een quickscan om te inventariseren of aanvullend onderzoek in bepaalde onderdelen zinvol is. Indien daarover afspraken zijn gemaakt rapporteren wij  in de vorm van – vertrouwelijke – dossiernotities. Wij zetten derhalve accountancykennis en financiële onderzoekservaring in voor curatoren, zonder dat de accountantsregels een knellend effect hebben voor de curator.

SECOND OPINION EN CONTRA-EXPERTISE

Soms heeft u bij belangrijke beslissingen behoefte aan een second opinion of trekt u rapporten van een deskundige in twijfel. In dit soort gevallen verschaffen wij u de gewenste zekerheid. Met een combinatie van expertisegebieden zijn wij in staat uw vraagstuk te beoordelen en rapporten van andere deskundigen kritisch te analyseren en becommentariëren. Met name bij omvangrijke onderzoeken verdient een ervaren adviseur zijn honorarium als hij de onderzoeksaanpak van collega’s beoordeelt.

Voor meer informatie, neem contact op met Cosmo Schuurmans +31 (0) 6 46 23 66 06

Site by Merkelijkheid.nl