Onze diensten zijn gebaseerd op vier expertises die we gecombineerd inzetten:  accountancy, advocatuur, integriteit en security.

Een expertise die niet is genoemd maar in onze wereld best mag worden vermeld is de vaardigheid om een helder rapport te schrijven. En als ons om een professionele mening of een beoordeling wordt gevraagd, geven wij die gaarne.

Onze dienstverlening is gebaseerd op onze expertise maar ook op vertrouwen van en een ‘klik’ met de opdrachtgever. Graag willen onze partners  in een vrijblijvend kennismakingsgesprek vaststellen of onze expertises efficiënt kunnen worden ingezet, wat de kosten daarvan zijn en of er een klik is.

Wij kunnen u ondersteunen op de volgende gebieden:

• Onderzoek;
• Governance Risk & Compliance;
• Geschiloplossing;
• Forensic Technology.

Hieronder geven wij nadere informatie over deze gebieden.

Onderzoek

Er zijn vele soorten onderzoeken denkbaar die zich moeilijk in een bepaalde categorie laten plaatsen. Door de expertises die binnen EBBEN Partners beschikbaar zijn, kunnen wij met ervaren onderzoekers een multidisciplinair team samenstellen. Onze partners hebben elk meer dan 20 jaar ervaring, waaronder met grote landelijke en cross-border onderzoeken.

Wij leveren maatwerk en hanteren daarbij state-of-the-art tools en applicaties:

 • Preventieve onderzoeken zoals investigative due diligence, internal audit, operational audit en compliance audit;
 • Reactieve onderzoeken, zoals feitenonderzoeken naar vermoedens van fraude, corruptie, kartelvorming en hacking.

Wij beschikken over de forensic technology en fraud analytics tools waarmee we optimaal gebruik kunnen maken van beschikbare data, zowel intern als op het internet. Lees hier meer over EBBEN Forensic Technology.

Hieronder geven wij nadere informatie per deelonderwerp.

Een onderzoek naar een mogelijke schending van de interne procedures, gedragscode of governance richtlijnen dient zorgvuldig te gebeuren: onafhankelijk, integer, deskundig en objectief. Dat betekent een goede opdrachtformulering, het interviewen van betrokkenen met gevoel voor de situatie en verhoudingen, het onderzoeken van documentatie en het zorgvuldig toepassen van wederhoor.

Iemand in een machtspositie die gunsten verleent die niet in het belang van de organisatie zijn, in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Steekpenningen worden nog steeds gevraagd en gegeven. Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes en een ambtseed wordt gezondigd, of er wordt ‘de andere kant op gekeken’.

Een onderzoek ten behoeve van een voorgenomen fusie of overname is een belangrijk onderdeel om de waardering van de aandelen te onderbouwen en om risico’s te inventariseren. Onze expertise op het terrein van integriteit kan een toegevoegde waarde betekenen: gelden binnen de over te nemen organisatie dezelfde normen en waarden? Kunnen er integriteitslijken uit de kast rollen?

Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data of een onderzoek naar het naleven van contracten en wet- en regelgeving.

Wanneer er een vermoeden van fraude is of fraude is geconstateerd, wilt u zo spoedig mogelijk de omvang in beeld hebben en de schade beperken. Verdachte personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. Onze partners stonden mee aan de wieg van de forensische accountancy in de 90-er jaren .

 

Voor de minder omvangrijke organisaties kunnen wij de internal audit functie – geheel of ten dele − extern invullen. Dit kan door het reviewen van de (gewenste) auditorganisatie, het opzetten van audits, het organiseren van de audits, het daadwerkelijk uitvoeren van audits, het trainen van auditors en het ten behoeve van het management en/of toezichthouders evalueren van de uitkomsten van audits, het auditplan of het functioneren van auditors.

Wij kunnen audits uitvoeren die zich richten op de kwaliteit van de beheersing van alle aspecten van de bedrijfsvoering: operationele zaken. Dit gaat verder dan de aspecten betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Vaak is er een relatie met de doelstellingen van een organisatie (strategie). Het auditteam zal veelal multidisciplinair zijn samengeteld,  wat een aanzienlijk bredere scope aan het onderzoek geeft, met veelal interessante waarnemingen.

Dat vraagt wel extra aandacht voor planning en coördinatie: zorgen dat een ieder de rol invult die van hem of haar wordt verwacht. Wij kunnen deel uitmaken van een bestaand operational auditteam en zijn  ook in staat om deze onderzoeken zelfstandig op te zetten, voor te bereiden en uit te voeren, inclusief de rapportage aan het management.

Governance Risk & Compliance

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Onze consultants beoordelen de inrichting van uw organisatie en reiken u aanbevelingen aan om te zorgen dat u ‘in control’ bent.

Onze oplossingen liggen op het gebied van governance, risk en compliance met bijzondere aandacht voor integriteitbeleid en antifraudebeleid. Dit zowel op boardroomniveau (bestuur, toezicht, management, auditcomité) als op procesniveau (inkopen, verkopen, recrutering, beloning, rapportering) en in de verschillende lines of defence (risk, compliance, interne controle, audit).

Wij leveren maatwerk en hanteren daarbij state-of-the-art tools en applicaties:

 • Om deelproblemen in kaart te brengen: metingen, assessments, scoring, benchmarking; Om problemen effectief en efficiënt op te lossen: meldpunt (ethics hotline), pro-actieve data monitoring en data analytics, overnameonderzoeken, pre-employment screening, etc.

Wij benadrukken dat wij onafhankelijk zijn van de licentiehouders/leveranciers van deze tools.

Hieronder geven wij nadere informatie per deelonderwerp.

De inzet van een deskundige buitenstaander is een speels en laagdrempelig instrument om uw raad van commissarissen/raad van toezicht feedback te geven op het functioneren ervan. Tijdens een reguliere vergadering schuift een van onze partners  aan als gast aan tafel. Hij kan conceptueel denken en kan met een eigentijdse, frisse en kritische blik naar zaken kijken.

Hij heeft zich voorbereid door kennis te nemen van de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de afgelopen jaren. Als gast neemt hij door middel van een ‘live-waarneming’ de dynamiek en techniek van de vergadering waar. Na afloop van de – verkorte – vergadering geeft hij commentaar. Hij geeft zijn visie op de agendering, op de interpretatie door de raad van het begrip ‘toezicht’, op de wijze van vergaderen, op de wijze van samenwerking tussen of met de bestuurder(s) en op de rol van de leden en de voorzitter. Een van onze partners wil op deze wijze graag zijn kennis en ervaringen inzetten in de wereld van vastgoed en woningcorporaties.

In een organisatie waar medewerkers integer werken en samenwerken vinden geen integriteitincidenten plaats en werken ze met meer plezier dan in organisaties waar integriteit minder aandacht krijgt. Alleen al doordat men zich in zo’n organisatie veilig voelt en er niet wordt gepest. Minder personeelsverloop. Loyale werknemers.

Na implementatie van onze adviezen op dit terrein genieten onze opdrachtgevers meer van hun nachtrust.

Dit alles begint bij het beantwoorden van de vraag wat het begrip integriteit inhoudt voor een specifieke organisatie en of er over die inhoud eenduidig wordt gedacht binnen de raad van commissarissen/raad van toezicht en raad van bestuur.

Gevolgd door een audit van de bestaande maatregelen die zijn gericht op integriteitbescherming en -verbetering.

En dan volgt een boeiend traject: het ontwikkelen van een integriteitsbeleidsplan. Nog boeiender is het om dat plan in concept te bespreken met de organisatie: met de top maar ook met de werkvloer.

Hoe weten bestuurders en interne toezichthouders dat de hen aangereikte informatie juist en volledig is, of de gedelegeerde taken en bevoegdheden volgens afspraak hebben plaatsgevonden en/of het door hen uitgestippelde of goedgekeurde beleid effectief is? Wordt over risicovolle reorganisatieprojecten en systeemontwikkelingtrajecten volledig gerapporteerd?

Capabele controllers, betrouwbare financiële verslaggeving en protocollair tot stand gekomen ‘in control statements’ geven vaak onvoldoende antwoord op dit soort vragen. Internal audit is in dit verband een uitstekend en beproefd instrument. Echter slechts de zeer omvangrijke organisaties hebben voldoende massa om deze onderzoeken zelf op te zetten, kwalitatief te bemensen en professioneel te organiseren, uit te voeren en te evalueren.

Governance gaat over het besturen van en het toezicht houden op organisaties. Hoe is de delegatie van bevoegdheden geregeld? Op welke wijze managen we integriteit? Wat is de visie op leiderschap, cultuur en waarden van de organisatie?

Typisch een terrein waar bestuurlijke ervaring, gecombineerd met juridische expertise en expertise op het terrein van integriteit tot een sterk advies kan leiden.

Elk onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico kunnen strategisch, operationeel of financieel zijn. De uitdaging bij projecten op gebied van risicomanagement is het bewaren van de link met de business. Risicomanagement mag nooit een doel op zich worden, maar moet altijd waarde toevoegen door het belang van de organisatie te dienen. Wij zetten een beproefde methodiek (gebaseerd op de COSO-richtlijnen) in waarmee deze verbinding met de organisatiedoelstellingen op praktische wijze wordt vormgegeven. Deze methodiek biedt de mogelijkheid om vanuit de strategische en operationele werkelijkheid een vertaling te maken naar afgeleide doelstellingen op het gebied van integriteit, security en de juridische beheersing.

Door deze aanpak verandert risicomanagement van een kostenpost in een investering die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Centraal staat de business case, waarin rekening is gehouden met onder andere werkbaarheid, kosten-batenafwegingen, en prioriteiten die naadloos aansluiten met de eigen organisatie.

De Wet Huis voor Klokkenluiders (1 juli 2016),  heeft voor ondernemers een aantal verregaande consequenties:

 • Verplichting van een interne meldprocedure (bij > 50 medewerkers);
 • Verplichting om mee te werken aan onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders;
 • Relevante bescheiden dienen verstrekt te worden en men is verplicht te verschijnen bij de oproep van Het huis;
 • Openbaarmaking van het rapport van bevindingen en conclusies van het Huis.

Wij hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van klokkenluidersregelingen en kan u helpen bij het uitrollen daarvan. Tevens beschikken wij over de juridische kennis en onderzoeksexpertise die nodig is om – met de bescherming van het ondernemingsbelang – ondersteuning te bieden indien uw organisatie onderwerp van onderzoek is.

Geschiloplossing

U zoekt een advocaat, een mediator of juist een professional die bepaalde zaken voor u onderzoekt of onderbouwt. Wij kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden bij rechtspraak en geschiloplossing.

Wanneer partijen een geschil hebben met een financiële component,  bestaat veelal behoefte aan een (onafhankelijke) derde die de feiten helder weergeeft of die partijen helpt bij het ontrafelen van de geschilpunten. In dit soort gevallen kunnen wij optreden als partijdeskundige, gerechtelijk deskundige of (bindend) adviseur. Een van de partners is gecertificeerd en RICS geaccrediteerd mediator. Hij bemiddelt tussen partijen om kwesties op een snelle, discrete en effectieve manier op te lossen.

Daarnaast ondersteunen wij curatoren bij het onderzoek naar de administratie van de in faillissement verkerende bedrijven. Daar waar haar werkzaamheden leiden tot rechtelijke procedures werken wij nauw samen met advocaten die ingeschakeld kunnen worden.

Mediation is een efficiënte vorm van geschiloplossing door en voor partijen die belang hechten aan een duurzame samenwerking. Onder begeleiding van een mediator gaan partijen op zoek naar een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Dit is vaak minder ingrijpend dan een stap naar de rechter en is doorgaans binnen een aantal weken tot hooguit enkele maanden afgerond. De mediator is hierbij – slechts – de procesbegeleider. Hij stelt zelf geen oplossingen voor vanuit de gedachte ‘client knows best’.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Mediation blijft daarmee buiten de openbaarheid. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Gemiddeld slaagt 75% van de mediations.

Wij bestrijken verschillende specialisatiegebieden, waaronder de corporatie- en vastgoedsector.

Door onze onafhankelijke positie worden wij regelmatig  gevraagd op te treden als deskundige bij rechtszaken of aangewezen als accountant-deskundige door NBA. Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van de onderzoeksvragen die aan onze  deskundigen werden voorgelegd:

 • Is de financiële afwikkeling van de koop en verkoop van een bedrijf correct geweest?
 • Wat is de waarde van de activa bij de boedelscheiding?
 • Welke financiële schade heeft de benadeelde geleden bij het opzeggen van de kredietovereenkomst door de bank?
 • Zijn verschuldigde commissies voor gerealiseerde projecten juist en volledig voldaan?
 • Was het handelen van het management en de commissarissen in overeenstemming met governanceprodedures?
 • Zijn de declaraties van de accountant in overeenstemming met verrichte werkzaamheden?
 • Is voldaan aan de boekhoud- cq. publicatieplicht?

Als eindproduct wordt in een rapport uiteengezet wat onze bevindingen zijn.Het is ook mogelijk dat wij dienen als klankbord, en mondeling onze adviezen verstrekken.

Partijen kunnen ons aanstellen als bindend adviseur bij geschillen. De partijen zijn hierbij gezamenlijk de opdrachtgever . Het geschil wordt besproken waarna de te onderzoeken zaken worden vastgelegd. De partijen worden afzonderlijk gehoord. Wij leggen de bevindingen voor in een conceptrapport waar partijen op kunnen reageren. Op deze wijze wordt de zorgvuldigheid in acht genomen die bij dit soort onderzoeken buitengewoon belangrijk is.

Bij (gecompliceerde) financiële vraagstukken in faillissementsdossiers bieden wij ondersteuning aan curatoren. Dichtbij, alsof we diens assistent zijn.  Gerichte vraag- en antwoordonderzoeken of een quickscan om te inventariseren of aanvullend onderzoek in bepaalde onderdelen zinvol is. Indien daarover afspraken zijn gemaakt rapporteren wij  in de vorm van – vertrouwelijke – dossiernotities. Wij zetten derhalve accountancykennis en financiële onderzoekservaring in voor curatoren, zonder dat de accountantsregels een knellend effect hebben voor de curator.

Soms heeft u bij belangrijke beslissingen behoefte aan een second opinion of trekt u rapporten van een deskundige in twijfel. In dit soort gevallen verschaffen wij u de gewenste zekerheid. Met een combinatie van expertisegebieden zijn wij in staat uw vraagstuk te beoordelen en rapporten van andere deskundigen kritisch te analyseren en becommentariëren. Met name bij omvangrijke onderzoeken verdient een ervaren adviseur zijn honorarium als hij de onderzoeksaanpak van collega’s beoordeelt.

EBBEN zet de klok stil als het voor uw onderneming vijf voor twaalf is. EBBEN onderneemt direct actie die noodzakelijk is om u in staat te stellen uw ondernemingsactiviteiten op een verantwoorde manier voort te zetten.

BIJZONDERE PROBLEMEN

Ondernemers worden soms geconfronteerd met acute problemen waarbij de behoefte bestaat aan een ervaren specialist die hen kan ondersteunen. Bijvoorbeeld om uitstel te krijgen als een (belasting)deurwaarder een executieverkoop aan het voorbereiden is of om een hoogoplopend conflict met een belangrijke client of duurbetaalde medewerker te bezweren.

Wij ondersteunen de ondernemer ook bij een onvoorziene tegenslag, een sterke groei of een liquiditeitsprobleem. Wij slagen er vaak in (financiële) ruimte te creëren om toekomstbestendig te ondernemen. EBBEN geniet het vertrouwen van buitenstaanders: Als EBBEN ondersteuning verleent dan geven zij de onderneming nog een kans.

DOELGERICHTE AANPAK

Om te voorkomen dat er kosten worden gemaakt die niet terugverdiend kunnen worden hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak.

Fase 1: Inventarisatie

In de eerste fase wordt belangrijke informatie over de onderneming, de betrokken partijen en eventuele schulden verzameld. EBBEN voert een achtergrondonderzoek uit naar de belangrijkste partijen. Ook naar de opdracht gevende ondernemer. EBBEN werkt namelijk alleen voor eerlijke ondernemers. Vandaar ook dat de buitenstaanders bij inschakeling van EBBEN vertrouwen houden in een goede afloop.

Fase 2: Juridische en financiële voorbereiding

In de tweede fase wordt – conform de eerder gemaakte begroting – onderzoek uitgevoerd en worden de juridische en financiële mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de turn around uit te voeren.

Fase 3: Uitvoering

In deze fase ondersteunt EBBEN de ondernemer: adviseert, voert desgewenst gesprekken met de belangrijkste financiers en crediteuren, fungeert als praatpaal en stuurt de begrotingen bij als daartoe aanleiding bestaat.

Zodra de onderneming weer in rustig vaarwater is gekomen trekt EBBEN zich terug. Dat geschiedt meestal geleidelijk. Als de betrokkenheid van EBBEN stopt voordat het vaarwater rustig is, stelt EBBEN de betrokken financiers en crediteuren op de hoogte. De medewerking van hen was immers gebaseerd op het vertrouwen dat EBBEN het schip in rustige wateren zou gaan loodsen.

EBBEN is dé specialist in complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. EBBEN treedt nationaal en internationaal op in incasso’s en handelsconflicten. Wij sporen vermogensbestanddelen op en ondernemen de actie die noodzakelijk is om uw vorderingen te incasseren of u te assisteren bij het oplossen van zakelijke conflicten.

BIJZONDERE PROBLEMEN

Organisaties worden soms geconfronteerd met problemen waarbij zij behoefte hebben aan de steun van een ervaren specialist. Een partij die naast je staat en die de slagkracht kan bieden in lastige zakelijke situaties, zoals het uitblijven van betalingen na een levering of transactie. Zowel in als buiten rechte staan wij onze cliënten bij om hun incassopositie te analyseren en waar nodig te versterken.

Een partij kan het gelijk wel aan zijn zijde hebben – en dit vaak zelfs al in rechte hebben gewonnen – maar dan is het alsnog lastig om dit ook daadwerkelijk in succes om te zetten. Het incasseren van vorderingen of verplichtingen en het vinden van de mogelijkheden tot verhaal is vaak niet eenvoudig. Welke assets zijn voor het verhaal relevant? Waar bevinden deze zich? Welke juridische hobbels kunnen de verhaalsmogelijkheden in de weg staan? Het is slechts een greep van de vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

BIJZONDERE EXPERTISE

EBBEN combineert een unieke mix van kennis en expertise die wij kunnen inzetten bij advies- en onderzoeksopdrachten op gebied van Governance, Risk & Compliance, met een specialisatie in fraude en integriteit. Asset tracing & incasso’s is een afdeling van EBBEN die zich specialiseert in geschiloplossing, complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. Naast een stevige juridische basis op gebied van incasso, beslagrecht en zakelijke geschillen, beschikt EBBEN over expertise op gebied van (forensische) accountancy, schadeberekeningen en open source intelligence (OSINT). Ook heeft EBBEN een vergunning als particulier recherchebureau.

EBBEN heeft vestigingen in Brussel en Hilversum. De partners van EBBEN, ieder met tientallen jaren ervaring, hebben toegang tot een stevig internationaal netwerk, zodat wij overal ter wereld kunnen optreden voor onze cliënten.

Of het nu gaat om een afnemer die zijn factuur niet betaalt, een (voormalige) relatie die weigert om schade te vergoeden, een conflict bij de overname of verkoop van een bedrijf(sonderdeel), of een bestuurder of medewerker die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, EBBEN beschikt over kennis, tools en technieken om onderzoek te doen, informatie en inlichtingen te verzamelen, en – indien nodig – efficiënt en doortastend op te treden met incassomaatregelen.

DOELGERICHTE AANPAK

Om zo doelgericht en efficiënt mogelijk te kunnen opereren, hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak. Daarmee voorkomen wij dat er hoge kosten worden gemaakt, voordat er een beeld bestaat over de vraag of een aanpak kans van slagen heeft.

Fase 1: Probleemanalyse

In de eerste fase wordt alle beschikbare informatie over de betrokken organisatie(s) en/of individuen en de vorderingen of het conflict verzameld. In deze fase staan de volgende vragen centraal:

 • Welke partijen zijn betrokken en welke belangen of motieven hebben zij?
 • Welke (zakelijke) relaties bestaan er tussen de partijen?
 • Wat is de achtergrond en aard van de vordering of het conflict en welke inschatting kunnen wij maken over de juridische haalbaarheid?
 • Welke informatie bestaat er op voorhand over verhaals- en beslagmogelijkheden, jurisdicties en eigendomsverhoudingen?

Na afronding van deze fase – die wij uitvoeren voor een vast bedrag – brengen wij een advies uit, waarin wij de opties van onze cliënt beschrijven, inclusief onze inschatting op succes en een plan van aanpak met begroting. Deze begroting bestaat veelal uit een vaste component en een variabel deel, afhankelijk van succes.

Fase 2: Onderzoek en juridische voorbereiding

In de tweede fase van het asset tracing onderzoek wordt onderzoek uitgevoerd en worden de juridische mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. De volgende vragen worden in deze fase beantwoord:

 • Over welke vermogensbestanddelen beschikt de tegenpartij, hoe zijn deze gefinancierd, wat is de status van deze assets en waar bevinden deze zich?
 • Zijn de geïdentificeerde vermogensbestanddelen vrij van beslagen of andere vorderingen van derden?
 • Is er sprake van juridische constructies die het traceren en uitwinnen van de vermogensbestanddelen in de weg kunnen staan?
 • Welk aanvullend onderzoek is noodzakelijk om het geschil of de incasso kracht bij te zetten? Denk hierbij aan een schadeberekening of een forensisch toedrachtsonderzoek.
 • Welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet om de vordering en incasso te effectueren? Indien noodzakelijk voor het veiligstellen van de belangen, wordt conservatoir beslag gelegd, of worden op andere wijze tegoeden en vermogensbestanddelen ‘bevroren’.

Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de juridische strategie en tactiek uit te voeren.

Fase 3: Executie en incasso

Als de relevante assets zijn opgespoord en de juridische maatregelen in stelling zijn gebracht, is het zaak om zo snel mogelijk over te gaan tot het incasseren van de vordering of het terugvorderen van de assets. Dit kan zowel binnen als buiten rechte.

Voor het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen maken wij optimaal gebruik van onze kennis en ervaring. EBBEN bepaalt samen met haar cliënt de aanpak van de incasso en andere procedures. Het is mogelijk om een harde lijn te volgen, waarbij maximale druk op de schuldenaar wordt gezet. Aan de andere kant maken wij met grote regelmaat mee dat een cliënt ondanks een zakelijk geschil of een niet betaalde vordering de relatie met de tegenpartij wil bewaren. Door middel van onderhandeling, mediation en het treffen van een regeling (vaststellingsovereenkomst) komen wij tot een voor u bevredigende oplossing. Wij staan u vervolgens terzijde met het nakomen van de gemaakte afspraken.

Indien de middelen buiten rechte vruchteloos blijken, kunnen wij door het leggen van beslagen, het starten van juridische procedures, het executeren van vonnissen en het juridisch aanpakken van personen die zich achter vennootschappelijke structuren verschuilen ook de route van de gerechtelijke incasso inslaan. Of u nou kiest voor de harde weg of de zachte weg, EBBEN maakt voor u het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

EBBEN Forensic Technology

Van alle data die er wereldwijd bestaat, is 90% in de loop van de afgelopen twee jaar geproduceerd. Deze exponentiële groei zal zich naar verwachting voortzetten. In organisaties ligt een groot deel van de informatie met betrekking tot communicatie, facturering, projectbeheer, productie, commerciële activiteiten vast in het digitale domein. Een deel daarvan vindt plaats in een gestructureerde omgeving, zoals in het financiële systeem of ERP-systeem. Een belangrijk deel speelt zich echter ook af in applicaties die de gegevens op minder gestructureerde wijze opslaan, zoals (e-mail)correspondentie of documentatiesystemen. In de dagelijkse praktijk houdt deze overvloed aan gegevens een risico in voor veel organisaties. De grip op de processen kan verdwijnen en het is door de steeds grotere hoeveelheden  – dynamische – gegevens lastiger om in control te blijven op onder meer privacyaspecten, informatiebeveiliging en frauderisico’s.

Naast deze risico’s bieden deze ontwikkelingen echter ook de nodige kansen. Doordat handelingen van gebruikers van een geautomatiseerd systeem steeds meer digitale sporen achterlaten, bestaan er ook steeds meer mogelijkheden om de data binnen de onderneming ten positieve aan te wenden. EBBEN Forensic Technology biedt een aantal oplossingen die hierop zijn toegesneden.

Hierna geven wij nadere informatie per deelonderwerp.

Voor het inzichtelijk maken en beheersbaar houden van onderzoek in de groeiende hoeveelheid, met name ongestructureerde data biedt EBBEN een e-discovery oplossing. Wij werken op dit gebied samen met technology partner Zylab, een gerenommeerde partij waarmee de voortdurende ontwikkeling en robuuste werking van de technologie is gegarandeerd. EBBEN voegt daar specifieke kennis op gebied van fraude, risk management, (data)governance en compliance aan toe, gecombineerd met een ruime ervaring met de implementatie en geïntegreerde toepassing van e-discovery technologie.

EBBEN Discovery © biedt de mogelijkheid om om efficiënte wijze een grote hoeveelheid data te doorzoeken, te filteren, patronen te herkennen en de resultaten op een inzichtelijke wijze te visualiseren. Daarmee kan deze technologie een belangrijke bijdrage leveren aan bijzondere onderzoeken, maar ook als data room bij een M&A traject, of bijvoorbeeld bij een audit op compliance aspecten. EBBEN gebruikt deze technologie bij de projecten voor opdrachtgevers, maar helpt ook bij de implementatie bij organisaties die zelf toegang willen tot deze technologie. Data kunnen efficiënt en veilig worden verwerkt en op een gecontroleerde wijze worden beheerd, van het begin van de cyclus (het identificeren en verzamelen) tot het einde  ervan (de vernietiging).

Een belangrijke toolset bij het inzichtelijk maken van met name gestructureerde gegevens – in bijvoorbeeld ERP-systemen of administratieve omgevingen – is die van data analyse. Bij de dienstverlening van EBBEN ligt de fiocus voor een belangrijk deel op wat wij noemen ‘fraud analytics’. Dit is een techniek die kan helpen met het traceren van frauduleuze transacties of andere onregelmatigheden. Het begint met het onderkennen van de (digitale) locaties in de organisatie waar zich relevante gegevens bevinden. De ervaring leert dat er in de vorm van bijvoorbeeld verkeersgegevens, logging, metadata, systeem data en databases vaak veel meer relevante data voorhanden zijn dan die waaraan men in eerste instantie zou denken. De tweede stap is het onderkennen van de specifieke frauderisico’s voor de organisatie en het koppelen van patronen in de gegevensstroom die daaraan gerelateerd kunnen worden. Door middel van analytische technieken, data mining, het herkennen van anomalieën en visualisatie methoden, kan inzicht worden verkregen in onregelmatigheden, frauderisico’s, opvallende uitzonderingen en patronen die nadere aandacht verdienen.

Data analyse en fraud analytics komen niet in plaats van conventionele controls en onderzoeksmethoden, maar voegen daar wel een aantal belangrijke eigenschappen aan toe. Ten eerste wordt het mogelijk om de het ‘silodenken’ dat in veel organisaties nog bestaat, te doorbreken. Data van verschillende afdelingen of processen kunnen worden gecombineerd en kunnen daarmee nieuwe inzichten opleveren. Een tweede punt is de objectivering van de inspanningen. Als data analyse op een goede manier wordt ingezet, kan kan een efficiënte en afgewogen keuze worden gemaakt voor de gerichte inzet van menskracht. En last but not least, de ontwikkelingen op gebied van data analyse en fraud analytics gaan razendsnel. Op basis van ervaring kunnen systemen zelf leren en patronen onder de oppervlakte gaan herkennen die door conventionele detectiemethoden gemist worden. Kortom: Fraud analytics heeft de toekomst.

Voor het zoeken naar sporen en bewijzen in een geautomatiseerde omgeving is soms meer nodig dan analyse of discovery van de direct beschikbare data. Veel vragen die betrekking hebben op handelingen van een gebruiker op een computer kunnen met forensische technieken worden beantwoord. Men kan dan denken aan het herstellen en weer inzichtelijk maken van gewiste bestanden, het analyseren van een tijdlijn van gebeurtenissen op een systeem of bijvoorbeeld het koppelen van het uitlekken van gevoelige informatie aan een bepaalde gebruiker van het systeem.

EBBEN beschikt over de slagkracht om in omgevingen van iedere omvang en complexiteit data op een forensisch deugdelijke wijze veilig te stellen, inzichtelijk te maken en te analyseren. Wij hebben de kennis en ervaring om onze klanten te ondersteunen met het volgen van de juiste procedures en de bewijsvoering, die zodanig tot stand is gekomen dat deze zonodig de toets der kritiek in de rechtszaal kan doorstaan.

Met de groeiende hoeveelheid data op internet nemen ook de mogelijkheden toe om informatie te verzamelen voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn voor het uitvoeren van een screening of due diligence onderzoek. Maar ook informatie die gebruikt wordt bij strategische analyses of toedrachtsonderzoeken.

Slechts een klein deel van de informatie is te achterhalen via Google of andere zoekmachines. Hiermee wordt een fractie van de informatie op internet doorzocht. Onder water bevindt zich een zee aan informatie in databases, en andere – niet direct toegankelijke – bronnen, waarmee het verschil gemaakt kan worden. EBBEN heeft de kennis en tools om deze zoekkracht in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Site by Merkelijkheid.nl